ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น : 07000000-3551

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจิราภรณ์ แพรต่วน/02-328-6901 ต่อ 6903

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแบบครบวงจรด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS) เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ประสบภัยรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น จำเป็นที่ผู้ให้ความช่วยเหลือต้องมีความรู้ ความสามารถในการประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยอย่างถูกหลักวิธีทางการแพทย์ ตลอดจนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โรงพยาบาลสิรินธร ได้มีนโยบาย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเคลื่อนย้ายและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากรโรงพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือ และ แก้ไขปัญหาภาวะคุกคามชีวิตของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้ สามารถประเมินสภาพ ให้ความช่วยเหลือ และเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. สามารถปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 240 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงานถึงระดับเชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 35 คน 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 32 คน รุ่นละ 8 คน จำนวน 4 รุ่น 2) วิทยากร จำนวน 20 คน รุ่นละ 5 คน จำนวน 4 รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-20)

100.00

20/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-20)

70.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่1 วันที่ 19 มีนาคม 2563/ รุ่นที่2 วันที่ 20 มีนาคม 2563/ รุ่นที่3 วันที่ 26 มีนาคม 2563/ รุ่นที่4 วันที่ 27 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-24)

65.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติคำสั่งเข้าร่วมอบรมจากกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่เจอปัญหา

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-21)

60.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเพ่มเติมและจัดทำคำสั่งเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-20)

55.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประสานงานกับวิทยากร และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-18)

50.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับวิทยากร และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบปัญหา

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องทันสมัย

** ปัญหาของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :24/10/2562 ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องทันสมัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งราชื่อผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นำเสนอและสรุปผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมินผลสพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3551

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3551

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **