ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง : 07000000-3554

สำนักการแพทย์ : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวศิรินันท์ หมื่นมี โทร.02-405-0902 ต่อ 104

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีสถิติผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 28,519 ราย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35,744 ราย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 57,754 ราย ตามลำดับ จากสถิติผู้มาใช้บริการข้างต้นดังกล่าวจะเห็นว่ามีผู้รับบริการที่มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี 2563 โรงพยาบาลจะเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยอยู่เป็นประจำให้มีขีดความสามารถในการตรวจพบและแก้ไขปัญหาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อพัฒนา ความรู้ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแพทย์และพยาบาลให้สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้และเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง ในปี 2563

07160000/07160000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้เหมาะสมกับผู้ป่วย ๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความรูและและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้ถูกต้อง ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการตรวจพบและแก้ไขปัญหาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วยได้ถูกต้องตามมาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน 2)วิทยากร จำนวน 2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-23)

30.00

23/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อ้างถึง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** อุปสรรคของโครงการ :ควรติดตามเป็นพิเศษ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และประชุมเพื่อวางแผนมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อเตรียมเสนอขออนุมัติและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแก้ไขโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลและเขียนโครงการเพื่อเตรียมเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลของโครงการเพื่อเตรียมเขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารตามลำดับขั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเชิญวิทยากร ขอรายชือผู้เข้าร่วมอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานตามรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3554

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3554

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **