ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ : 07000000-3556

สำนักการแพทย์ : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวคันธมาลี ธรรมวิมุตติ โทร.02-4050902 ต่อ 127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่างๆ ในแต่ละปีได้เกิดอัคคีภัยมากมาย สาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นเพราะระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยการจัดให้มีแผนป้องกันระงับอัคคีภัย หรือแผนซ้อมรับ/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/อพยพหนีไฟเพื่อที่จะลดปัญหาและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสถานพยาบาล เป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และนอนพักรักษาตัวตามหอผู้ป่วยต่างๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอาคารสถานที่ดังนั้นจึงได้กำหนดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยว่าทุกหน่วยงานต้องมีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอพยพหนีไฟ และต้องมีการฝึกซ้อมดำเนินการตามแผน อย่างสม่ำเสมอภายใต้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเกิดทักษะและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

07160000/07160000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีแผนรองรับในภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีทักษะและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย 3.เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล 4.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้มีความรู้ มีทักษะ สามารถแยกประเภทผู้ป่วย และรู้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละประเภท อพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย 5.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้มีความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาลรู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะ และความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6.เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 7.เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้วิธีการติดต่อประสานงาน การระงับเหตุระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีกำหนดจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 40 คน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน รวม 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน วิทยากร จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 122 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-23)

30.00

23/6/2563 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากอ้างถึง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อสั่งการข้อที่ 10 สั่งให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** อุปสรรคของโครงการ :จากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปหาวันจัดอบรมฯ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ให้เลื่อนการจัดอบรมฯออกไปก่อนเนื่องมาจากสถานการณ์ไข้หวัด Covid-19 ทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงทำให้ต้องมีการเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และประชุมเพื่อวางแผนมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-01-07)

18.00

7/1/2563 : ในเดือนธันวาคมได้มีการติดต่อประสานงานในการเชิญวิทยากร ความก้าวหน้าของเดือนธันวาคม 18 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลและเขียนโครงการเพื่อเสนอขอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษษข้อมูลโครงการ และเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหารตามลำดับขั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เชิญวิทยากรและแจ้งผู้เข้าร่วมการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการและรายงานสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานตามรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3556

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3556

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **