ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : 07000000-3558

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางพรภินันท์ ศิษยศาสตร์ โทร.02-150-1300 ต่อ 110

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลถึงคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านการแพทย์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ทำให้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร ฝ่ายการพยาบาล ได้เล็งเห็นประเด็นปัญหาและความสำคัญของการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้น

07170000/07170000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่ทันต่อเหตุการณ์ ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลไปประยุกต์ใช้กับงานประจำอย่างเป็นรูปธรรม ๒.๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในการนำแนวคิดการบริหารจัดการไปบูรณาการกับงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 18 คน) ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิค การแพทย์นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานพัสดุเจ้า พนักงานเภสัชกรรมจำนวน 20 คน 2)บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รุ่นละ 5 คน 2. วิทยากร จำนวน 2 คน รุ่นละ 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-15)

10.00

15/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...นโยบายการมีระยะห่างทางสัมคม จากสถานการณ์การระบาด โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนเสนอโครงการ ประสานงานติดต่อวิทยากรต่างโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การเขียนโครงการเสนอ เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...วางแผนจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนปฏิบัติงานดำเนินการจัดตารางประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดประชุมตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำเสนอผลสรุปการประชุมต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **