ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน : 07000000-3559

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิวาภรณ์ สร้อยคำ โทร.02-150-1300 ต่อ 110

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การควบคุมคุณภาพและการบริการเป็นเป้าหมายสำคัญของการนำโรงพยาบาลเข้าสู่โรงพยาบาลคุณภาพ บุคลากรพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ กัน แต่ละคนจะปฏิบัติกิจกรรมหลักในหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันในการบริการ แต่กิจกรรมการพยาบาลหลักที่บุคลากร ทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติได้นั้น คือ การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation; CPR) โอกาสรอดของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม หากทำอย่างรวดเร็วถูกต้อง โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยจะสูงขึ้น และเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากภาวะวิกฤติได้ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีการฝึกฝน ทบทวนการปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ดังนั้นโรงพยาบาลคลองสามวา จึงได้กำหนดหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไว้ในแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลคลองสามวา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้และทักษะการ ช่วยฟื้นคืนชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการในโอกาสต่อไป

07170000/07170000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยและการใช้แผนปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิผล ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 22 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 11 คน) ดังนี้ 1.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 7 คน 1.2 บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน 2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน (รุ่นละ 2 คน) 2.2 วิทยากร จำนวนทั้งสิ้น 2 คน (รุ่นละ 1 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-17)

100.00

17/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการอบรม 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โรงพยาบาลคลองสามวา ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการขอเสนออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เสนอโครงการไปทางสำนักการแพทย์เพื่อขออนุมัติ รออนุมัติงบฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมสมาชิกวางแผนจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมสมาชิกวางแผนจัดทำหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดตารางการประชุม
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานจัดทำโครงการอบรมตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-28 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-28 00:00:00
ขั้นตอน 8
:นำเสนอผลสรุปการอบรมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สนข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-03-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3559

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3559

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **