ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน : 07000000-3559

สำนักการแพทย์

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวทิวาภรณ์ สร้อยคำ โทร.02-150-1300 ต่อ 110

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การควบคุมคุณภาพและการบริการเป็นเป้าหมายสำคัญของการนำโรงพยาบาลเข้าสู่โรงพยาบาลคุณภาพ บุคลากรพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ กัน แต่ละคนจะปฏิบัติกิจกรรมหลักในหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันในการบริการ แต่กิจกรรมการพยาบาลหลักที่บุคลากร ทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติได้นั้น คือ การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation; CPR) โอกาสรอดของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม หากทำอย่างรวดเร็วถูกต้อง โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยจะสูงขึ้น และเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการปฏิบัติการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากภาวะวิกฤติได้ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีการฝึกฝน ทบทวนการปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ดังนั้นโรงพยาบาลคลองสามวา จึงได้กำหนดหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไว้ในแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลคลองสามวา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้นำความรู้และทักษะการ ช่วยฟื้นคืนชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการในโอกาสต่อไป

07170000/07170000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยและการใช้แผนปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิผล ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 18 คน) ดังนี้ 1.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกร เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 20 คน 1.2 บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน 2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน (รุ่นละ 5 คน) 2.2 วิทยากร จำนวนทั้งสิ้น 2 คน (รุ่นละ 1 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เสนอโครงการไปทางสำนักการแพทย์เพื่อขออนุมัติ รออนุมัติงบฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมสมาชิกวางแผนจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมสมาชิกวางแผนจัดทำหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดตารางการประชุม
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ประสานงานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานจัดทำโครงการอบรมตามกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-28
สิ้นสุด :2020-01-28
ขั้นตอน 8
:นำเสนอผลสรุปการอบรมต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สนข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-03-15
สิ้นสุด :2020-03-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3559

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3559

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **