ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร : 07000000-3560

สำนักการแพทย์ : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาวภัทรพร สุทธิพันธ์ โทร.02-150-1300 ต่อ 127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เศรษฐกิจและสังคม การเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุก ๆ แห่ง รวมทั้งในรงพยาาบลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขอลโรงพยาบาล ผุ้ป่วย และญาติผถุ้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยสาวนใหญ่เป็นผุ้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน อาคารสถานที่และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางโีรงพยาบาลคลองสามวา จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล เกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อเป็นการเรียมความพร้อมตลอดเวลาเมืื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานป้องกัอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่ามีประสิทธิภาพ ด้วยเกตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำหรับบุคลากนภายในโรงพยาบาลคลองสามวาขึ้น

07170000/07170000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งดะ้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้ากน้าที่ของโรงพยาบาลคลองสามวามีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยในภาพรวมของโรงพยาบาล 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคลองสามวาได้มีความรู้และความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย รวมทั่งทราบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รุ้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเิดทักษะและความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อลดความสูญเสีย และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลคลองสามวา 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงส้รางอาคารและระบบแจ้งเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและหนีไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 46 คน ประกอบดวยกลุ่มเป้าหมาน จำนวน 36 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน ถึง ระดับผู้อำนวยการต้น ผู้รับการอบรมเป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลคลองสามวาระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 20 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 5 คน 2. วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลคลองสามวาจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามที่สำนักงานเลขนานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ตามข้อสั่งการ ข้อที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า จะปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลคลองสามวาจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามที่สำนักงานเลขนานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ตามข้อสั่งการ ข้อที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า จะปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลคลองสามวาจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามที่สำนักงานเลขนานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเวียนแจ้ง เรื่อง ขอส่งสำเนาสรุปการประชุมหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ตามข้อสั่งการ ข้อที่ 10 ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า จะปลอดภัย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดตารางการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินตารางการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ทาง สำนักการแพทย์เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

2019-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจัดหาวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานดำเนินการจัดตารางการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดการอบรมตามกำหนดการ
:40%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำเสนอผลสรุปการอบรม ต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำและเสนอแบบประเมิน สพข.2/2559
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **