ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น : 07000000-3562

สำนักการแพทย์

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

พญ.สาวตรี สุวิกรม โทร. 02-289-7359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการบริการที่จัดขึ้นสำหรับการให้ความรู้พ่อแม่ และครอบครัว ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว อย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยมี “เด็ก” เป็นศูนย์กลาง โรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการบริการที่จัดขึ้นสำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัว ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ดังนั้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สามี บุคคลในครอบครัว และเด็ก ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่ จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ สืบต่อไป

07070000/07070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้วัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการฝากครรภ์ในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 2. เพื่อให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์อย่างน้อย 3 ครั้ง ไตรมาสละอย่างน้อย 1 ครั้ง 3. เพื่อให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่ตั้งครรภ์และมาฝากครรภ์ ได้รับการคลอดอย่างมีคุณภาพตามระบบ ANC

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 40 ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ วัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ จำนวน 35 คน วัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 50.725

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัว ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินิกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น สำหรับการให้ความรู้ พ่อแม่และครอบครัว ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็ก และการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย และอารมณ์ ณ คลินกฝากครรภ์ (ANC) ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับ สนพ.
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ระดับ สนพ.
:5%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 5
:วางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-16
สิ้นสุด :2019-12-16
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3562

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3562

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0777

ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **