ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง : 07000000-3565

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โทร.1246

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ องค์การอนามัยโลกจะกำหนดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันไป ตามแต่การคาดการณ์ในปีนั้นๆ เนื่องจากสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปกติ จึงนับเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และส่งผลให้ประสิทธิภาพของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละช่วงอาจลดลงตามสายพันธุ์ไวรัสนั้นๆ คืออาจพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ก็พบว่าความรุนแรงของโรคไม่ได้มากขึ้น หากประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี โรคไข้หวัดใหญ่ การติดต่อเกิดขึ้นง่ายสามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทางการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ฟุ้งกระจายในอากาศจากการไอจามรดกัน หรือการสัมผัสฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วย จากการสัมผัสมือ ผ้าเช็ดหน้า หรือสิ่งของต่างๆที่ปนเปื้อนฝอยละอองน้ำมูกน้ำลาย เป็นต้น โรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือปอดบวม ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย ให้ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าจะสามารถป้องกันรักษาโรคได้เพียงร้อยละ 20 - 30 แต่ก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีขึ้น ทำให้ไม่เจ็บป่วยบ่อย และความรุนแรงของโรคก็ลดน้อยลง โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ ๔ เดือนถึง ๒ ปี ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม และผู้ที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค เป็นต้น เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรรวัคซีนฯ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก และกระจายการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

07060000/07060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2 ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเป้าหมาย 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

โปรดระบุ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ณ โรงพยาบาลตากสิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้ว 1,290 ราย และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,583 คน มารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 3,301 คน คิดเป็นร้อยละ 94.21

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,290 ราย เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยข้อมูลผู้ป่วยลงทะเบียนกับ สปสช. จำนวน 3,583 ราย ดำเนินการฉีดไปแล้ว จำนวน 3,210 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,290 ราย และอยู่ระหว่างฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่าง...ขั้นตอน 1. จากการสรุปจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากการสำรวจพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ยินยอมฉีดวัคซีน จำนวน 1,416 คน และมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์ และดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้ว 1,152 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.35 2. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดยาต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าไปยัง สปสช.ก่อน เมื่อ สปสช.ตรวจสอบประวัติเรียบร้อย จะแจ้งนัดการฉีดยา และจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลตามรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ โดยโรงพยาบาลตากสิน งานผู้ป่วยนอกอนามัยชุมชน ดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้ผู้ป่วยตามนัด สรุปรวมการดำเนินงาน ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนฯ จำนวน 3,249 คน มารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 1,518 คน คิดเป็นร้อยละ 46.72

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ในส่วนของวัคซีนที่ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ จากการสรุปจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากการสำรวจพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ยินยอมฉีดวัคซีน จำนวน 1,416 คน และมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างออกแบบสอบถามความยินยอมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 (ให้บุคลากรตอบ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563) เพื่อเตรียมขอสนับสนุนวัคซีนต่อไป และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปสช. สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้ 1. ประสานงาน สปสช. เรื่องจำนวนวัคซีนฯ ที่ได้รับการจัดสรร 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จัดสรรวัคซีน มอบหมายงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ รณรงค์เผยแพร่การฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 4. ประสานงานทีมที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมให้บริการฉีดวัคซีน 5. รณรงค์ก่อนและระหว่างการฉีดวัคซีน 6. ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้รับวัคซีนจาก สปสช. ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 ราย ดำเนินการฉีดวัคซีนฯให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 13 - 24 มกราคม 2563 ได้ครบ 1,000 ราย ครั้งที่ 1 นี้ กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครบ ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการและรอรับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก สปสช. กทม. ซึ่งจะจัดสรรในเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่จาก สปสช. กทม. ซึ่งจะจัดสรรในเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปจำนวนบุคลากรที่ยินยอมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 และรายงานยอดสรุปแก่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สำรวจจำนวน ประเภท หน่วยงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2.สำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มเป้าหมายตาม 7 กลุ่มโรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 2.บุคคลที่มีอายุ 60 - 65 ปี 3.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4.หญิงตั้งครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไป 5.ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป 6.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 7.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการ โดยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยดังนี้ คลินิกผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 ราย และ คลินิกสมรรถภาพปอด จำนวน 15 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมชี้แจงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง คือ บุคลากรโรงพยาบาลตากสินและประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามนโยบาย
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเสนอการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงแก่ผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการตามแผนการ
:60%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการจัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3565

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3565

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0787

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.27

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
95.27

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **