ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ : 07000000-3568

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในภาวะที่ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐานและหลักการทางการแพทย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ รวมไปถึงดูแลผู้ป่วยระหว่างการนำส่งโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องพัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยบริการที่มีคุณภาพ และสามารถให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งนับว่าเป็นหัวใจหลักของการให้บริการ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT – Basic) ขึ้น เพื่อฟื้นฟู และทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะการปฏิบัติการทางแพทย์ฉุกเฉิน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยปฏิบัติการในระบบฯ เพื่อเชื่อมประสานการทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นไป

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และทบทวนความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 2. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 3. เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT – Basic) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 105 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-17)

100.00

17/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-22)

60.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดโครงการฯ ทั้ง 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ม.ค. 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค. 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติบุคคลผู้เข้ารับการอบรม (คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ) ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ และขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/จัดจำแนก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนการจัดการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานเรื่อง วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3568

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3568

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **