ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน : 07000000-3569

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจในระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการทางการแพทย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถบรรเทาและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ทั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนระบบปฏิบัติการในการเผชิญเหตุสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดได้ สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เล็งเห็นว่าการจัดโครงการประชุมวิชาการถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของบุคลากรในระบบปฏิบัติการ จึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ฟื้นฟู และทบทวนความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ในการป้องกันตนเอง สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน เผชิญเหตุในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่น ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องได้

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และทบทวนความรู้ทางวิชาการบังคับบัญชา สั่งการ การปฏิบัติการกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยระดับ 1 2 และ 3 ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติการแบบบูรณาการกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย และสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคลากรในระบบปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-07)

10.00

7/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-19)

10.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียด หัวข้อการประชุม กิจกรรมภายในโครงการ และจัดทำกำหนดการการประชุมวิชาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-30)

5.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหัวข้อในการประชุมวิชาการ และจัดทำกำหนดการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียด แนวโน้มทิศทางการแพทย์ฉุกเฉินในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดหัวข้อประชุมวิชาการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดร่างโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอประเด็นการประชุมวิชาการต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอรายชื่อผู้เข้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-02-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-17 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำหนังสือยืนยันรายชื่อเข้าร่วมประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานขอใช้สถานที่จัดการประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เชิญผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และสื่อมวลชน
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดการประชุมประจำปี
:10%
เริ่มต้น :2020-05-19 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-19 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-25 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-25 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายงานตามลำดับชั้น
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3569

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3569

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **