ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ : 07000000-3570

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักการแพทย์ มีหน้าที่พัฒนาการบริการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและรวดเร็ว แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครยังมีจำนวนเครือข่ายในระบบปฏิบัติการไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบกับปัญหาการจราจรที่หนาแน่นทำให้การเข้าถึงผู้เจ็บป่วยในบางครั้งกระทำได้ล่าช้า ผู้เจ็บป่วยได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นช้ากว่าปกติ การพัฒนาบุคลากรนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพบริการรวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบริการให้ดียิ่งขึ้น หากมีการพัฒนาให้อาสาสมัครมีความรู้ในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน และประสานงานการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะช่วยให้ผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว และยังลดอัตราการเสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพซึ่งอาจตามมาในภายหลังได้ ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงเห็นสมควรจัดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency medical Responder) โดยมีเป้าหมายในการจัดอบรมให้แก่ อาสาสมัครสังกัดเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายในด้านคุณภาพและการบริการ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับโอกาสความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์สังกัดเครือข่าย ที่ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน แก่ผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 2. เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency medical Responder) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ดังนี้ บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 53 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน/รุ่น 2. วิทยากร จำนวน 47 คน/รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-13)

100.00

13/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ผู้เข้ารับการอบรมติดภารกิจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมายได้/สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้เข้ารับการอบรมติดภารกิจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเป้าหมายได้/สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : กำหนดจัดโครงการในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 และ 3 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-14)

60.00

14/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดโครงการฯ ใหม่ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานเครือข่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-16)

40.00

16/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-19)

40.00

19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้งดการจัดการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-17)

40.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดอบรมในวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ งบประมาณ และอนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ไปยังมูลนิธิเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

2019-11-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแผนการจัดการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประสานงานเรื่อง วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-20 00:00:00
ขั้นตอน 8
:แจ้งยืนยันผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3570

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3570

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **