ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3571

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้เปิดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT – B) ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์หรือพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลคุณภาพของผู้ปฏิบัติการเครือข่ายในระบบฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรมูลนิธิ ในการนี้ สำนักการแพทย์ โดยคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดให้มีการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกำกับติดตามและรับรองคุณภาพผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด และคงไว้ซึ่งบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้รับบริการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการกำกับมาตรฐาน และดูแลคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพฯ และรับรองคุณภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมกับเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประเมินศักยภาพฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-14)

100.00

14/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสอบประเมินืักษะการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดสอบประเมินภาคความรู้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 และสอบซ่อมสำหรับผู้สอบไม่ผ่านและผู้ขาดสอบ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 มีผู้ผ่านการสอบจำนวน 161 คน และจะดำเนินการสอบภาคทักษะ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2563 ณ ห้องอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-17)

40.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดสอบภาคความรู้ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง และกำหนดสอบภาคปฏิบัติทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ณ ห้องอบรมชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจผู้ปฏิบัติการในระบบฯ ที่จะต้องเข้าสอบประเมินศักยภาพ และแจ้งให้หน่วยงานเครือข่ายทราบและจัดส่งผู้ปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานเครือข่ายให้ส่งผู้แทนร่วมเป็นผู้ควบคุมการประเมินฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานเครือข่ายส่งผู้ปฏิบัติการในระบบฯ พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมิน
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดประเมินภาคความรู้/ประเมินซ้ำหากสอบไม่ผ่าน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดประเมินภาคทักษะ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3571

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3571

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **