ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3572

สำนักการแพทย์ : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีประกาศ เรื่องเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด พ.ศ. 2554 กำหนดให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องจดทะเบียน ตรวจสภาพ และต่อใบอนุญาตประจำปีของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงต้องผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้กำหนดให้สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเข้าทำการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมปฏิบัติการในระบบฯ ทั้ง 2 ระดับ คือ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง และระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการระดับต้น ตามแนวทางการตรวจประเมินที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด และได้ดำเนินการตรวจรับรองฯ มาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปีนั้น ในการนี้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ขึ้น โดยดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม และรับรองคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และติดตามดูแลคุณภาพของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อย่างครอบคลุม

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 3 ทีมๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยแต่ละทีม ประกอบด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน และศูนย์เอราวัณ 1 คน ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์กู้ชีวิต หรือกู้ชีพของหน่วยงาน หรือนักวิชาการสาธารณสุข ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับรองคุณภาพรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้ 1. ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 61 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 1 หน่วย ประมาณ 160 คัน 2. ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 หน่วย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 1 หน่วย ประมาณ 80 คัน เจ้าหน้าที่ประจำรถ คันละ 2 คน รวม 160 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แขกผู้มีเกียรติ จำนวน 42 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-21)

30.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-17)

20.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-25)

15.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดแผนการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดแผนการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-30)

5.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการเข้าตรวจรับรอง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฯ และกำหนดแผนการตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดเตรียมเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ และกำหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และวันเวลาการเข้าตรวจรับรองรถพยาบาลตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:ประสานคณะกรรมการตรวจรับรองฯ เพื่อขอรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจรับรองรถพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่โซนซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-15
สิ้นสุด :2020-05-15
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อแจ้งเกณฑ์การตรวจรับรองและแจ้งกำหนดการเข้าตรวจรับรอง
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเข้าตรวจรับรองรถพยาบาลฉุกเฉิน/ตรวจซ้ำในกรณียังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
:30%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร และ คณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-07
สิ้นสุด :2020-09-07
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานและการดำเนินการด้านงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-15
สิ้นสุด :2020-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3572

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3572

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **