ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย : 07000000-3573

สำนักการแพทย์ : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวนภัสธมน ไวกิฬา 0 2220 7594

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การแพทย์ที่ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและนำส่งสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ความรุนแรง และป้องกันความพิการของผู้เจ็บป่วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเหล่านั้นต้องได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ปลอดภัย รถพยาบาลจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทั้งการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและการนำส่งสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาลไว้ ๗ ประการ คือ ๑) พนักงานขับรถพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถพยาบาลที่เหมือนจริง มีใบขับขี่รถพยาบาล มีการตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต ๒) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ต้องสามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ส่งต่อได้ ๓) รถพยาบาลต้องมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง มีการตรวจเช็คสภาพรถ ติดตั้ง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัยที่ยึดกับเบาะที่นั่ง หรือยึดกับตัวถัง ๔) ติดตั้งระบบ GPS ประจำรถเพื่อสามารถติดตามตำแหน่งพิกัดรถพยาบาล และควบคุมความเร็วได้ ๕) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบ่งชี้ของการส่งผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการส่งต่อในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ๖) จำกัดความเร็วรถพยาบาลไม่เกินกฎหมายกำหนด ให้ยึดกฎจราจร อย่างเคร่งครัด ๗) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หากพบรถพยาบาลที่เปิดสัญญาณไฟ ขอให้หลีกทางเพื่อให้รถพยาบาลส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ยังโรงพยาบาลปลายทางปลอดภัยที่สุด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและบุคลากรทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถพยาบาลให้สามารถขับรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยอบรมพนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นบุคคลภายนอกสังกัดหน่วยงานที่ร่วมเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ตามหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถพยาบาล (Thai Emergency Ambulance Driving Course) เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์เหล่านั้น ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาตรวจเช็คความพร้อมของรถพยาบาล กฎหมายจราจร เทคนิคการใช้รถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และฝึกทักษะการขับรถพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆเพิ่มความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลให้มีความรู้ และทักษะ ในการขับรถพยาบาลอย่างปลอดภัย 2. เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ 3. เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลมีทักษะในการประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-21)

40.00

21/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการจัดโครงการฯ ต่อผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรงดการจัดการอบรมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรงดการจัดการอบรมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-17)

40.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการฯ และอนุมัติคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดโครงการวันที่ 25 - 29 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-19)

10.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอนุมัติโครงการฯ ต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจากเครือข่าย และเขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการ คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล /ยืมเงินทดรอง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3573

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3573

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **