ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกทม.อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED : 07000000-3574

สำนักการแพทย์ : (2563)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคหัวใจในประเทศไทยพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความชุกของประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2555 – 2560 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.4 เป็นร้อยละ 31.82 ต่อประชากร 100,000 คน โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 20,746 คน หรือเสียชีวิตประมาณชั่วโมงละ 2 คน โดยในกรุงเทพมหานครมีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 2,591 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 46.38 ต่อประชากร 100,000 คน หรือมีอัตราผู้เสียชีวิต ประมาณ 7.1 คนต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจเหล่านี้ได้รับการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการปั๊มหัวใจด้วยวิธีการกดหน้าอก (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ซึ่งเป็นการนวดหัวใจเพื่อให้มีการไหลเวียนของเลือดให้สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้ และใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเออีดี (Automated External Defibrillator : AED) เพื่อหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะโดยกระแสไฟฟ้า และปรับรูปแบบการเต้นของหัวใจให้กลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้กับประชาชนที่อาจพบเจอผู้ป่วยหมดสติ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ในประเทศไทยยังมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่แพร่หลายนักประชาชนส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ตลอดจนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติดังกล่าวเท่าใดนัก ในการนี้ สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ กทม. อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ขึ้น ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถประสานแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการในระบบฯ ได้ โดยในระหว่างที่รอหน่วยปฏิบัติการฯ สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจพบเจอมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นได้

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพ และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาจพบเจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการประสานแจ้งเหตุ ให้นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการ กทม. อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ในปีงบประมาณ 2563 รูปแบบของโครงการเป็นแบบไป – กลับ จำนวน 142 รุ่นๆ ละครึ่งวัน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13,333 คน ดังนี้ บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน/รุ่น 2. วิทยากร จำนวน 10 คน/รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-09)

75.00

9/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกิจกรรมโครงการเป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงขอยุติโครงการในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ในเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-17)

75.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเปิดภาคการศึกษา (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563) จำนวน 54 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-17)

75.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-19)

75.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือน (พ.ย.2562 - ก.พ.2563) ไปแล้วจำนวน 55 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงที่ 2 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2563) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-01-30)

73.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการผึกอบรมฯ ในเดือน พ.ย.2562 - ม.ค.2563 ไปแล้วจำนวน 44 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-23)

70.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการผึกอบรมฯ ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. ไปแล้วจำนวน 29 โรงเรียน จากทั้งหมด 109 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-11-25)

65.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดโครงการฯ ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 - ส.ค. 63 ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา โดยจัดอบรมไปแล้วจำนวน 19 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้ครบตามจำนวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-25)

60.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา ทั้ง 109 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 62 - 5 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหาร/ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานสำนักการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจัดทำโครงการ และขอรายชื่อผู้ประสานงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-18 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานโรงเรียนในกลุ่มเขตที่กำหนด เพื่อประสานรายระเอียดกำหนดการการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-18 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรของรพ.ในสังกัดฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดการอบรมตามกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-18 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3574

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3574

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **