ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) : 07000000-3575

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทะเนตร์ สายมัน 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองที่มีความทันสมัยในทุกด้าน ในขณะที่ความเจริญในทุกๆ ด้านได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้ ประชาชนมีความรู้และสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้จากสื่อที่เปิดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความต้องการบริการและการดูแลจากภาครัฐให้ได้เทียบเท่ามหานครอื่นๆของโลก ไม่เพียงต้องการการดูแลมีสาธารณูปโภค อนามัย และความปลอดภัย ให้มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเท่าเทียมในทุกๆ มิติ รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่ได้รับ ในขณะที่ความเจริญดังกล่าวนั้น ได้ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างเช่นกัน โดยทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมอย่างมากในแต่ละปี ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคและความเป็นอยู่ ซึ่งไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรูปแบบของความเจ็บป่วยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเหล่านั้น ในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีร่วมจัดบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเท่าเทียมนานาประเทศ ดังนั้นในนามกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นว่าหลักการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการแจ้งเหตุ และการให้ข้อมูลผู้ป่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ดังนั้นหากมีช่องทางที่อำนวยสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น และได้ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จะเป็นหนทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการได้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ยุคThailand ๔.๐ ขึ้น โดยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ใช้ในการปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ e - learning พร้อมจัดให้มีส่วนของการประเมินแนบท้ายเพื่อให้ผู้ประชาชนได้ทดสอบความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นกาให้ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และช่องทาง รวมไปถึงอำนวยความสะดวกการให้ความรู้ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำชุดการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป ตามแนวทางหลักสูตรการอบรมมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-20)

95.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบในเดือนกรกฎาคม ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนใช้งานทั้งหมด 54,898 ครั้ง จำนวนใช้งานไม่ซ้ำ 14,360 ครั้ง สมาชิก จำนวนใช้งานทั้งหมด 1,892 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำ 87 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-17)

90.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบในเดือนมิถุนายน ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนใช้งานทั้งหมด 28,967 ครั้ง จำนวนใช้งานไม่ซ้ำ 8,402 ครั้ง สมาชิก จำนวนใช้งานทั้งหมด 2 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-16)

85.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบในเดือนพฤษภาคม ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนใช้งานทั้งหมด 28,245 ครั้ง จำนวนใช้งานไม่ซ้ำ 8,669 ครั้ง สมาชิก จำนวนใช้งานทั้งหมด 43 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำ 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-19)

80.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบในเดือนเมษายน ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนใช้งานทั้งหมด 22,780 ครั้ง จำนวนใช้งานไม่ซ้ำ 6,572 ครั้ง สมาชิก จำนวนใช้งานทั้งหมด 49 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำ 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-16)

75.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบในเดือนมีนาคม ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนใช้งานทั้งหมด 27,131 ครั้ง จำนวนใช้งานไม่ซ้ำ 7,986 ครั้ง สมาชิก จำนวนใช้งานทั้งหมด 135 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำ 15 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-17)

70.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนใช้งานทั้งหมด 39,123 ครั้ง จำนวนใช้งานไม่ซ้ำ 13,524 ครั้ง สมาชิก จำนวนใช้งานทั้งหมด 10,472 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำ 64 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-02-26)

67.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-22)

65.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำร่าง และพิจารณาเนื้อหารายบทการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการเรียนการสอนสำหรับประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะกรรมการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและระบบโปรแกรมให้เหมาะสม
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ติดตั้งโปรแกรมลงในระบบเซอร์เวอร์ของศูนย์เอราวัณ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3575

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3575

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **