ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) : 07000000-3575

สำนักการแพทย์

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายทะเนตร์ สายมัน 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองที่มีความทันสมัยในทุกด้าน ในขณะที่ความเจริญในทุกๆ ด้านได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้ ประชาชนมีความรู้และสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้จากสื่อที่เปิดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความต้องการบริการและการดูแลจากภาครัฐให้ได้เทียบเท่ามหานครอื่นๆของโลก ไม่เพียงต้องการการดูแลมีสาธารณูปโภค อนามัย และความปลอดภัย ให้มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเท่าเทียมในทุกๆ มิติ รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่ได้รับ ในขณะที่ความเจริญดังกล่าวนั้น ได้ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างเช่นกัน โดยทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมอย่างมากในแต่ละปี ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคและความเป็นอยู่ ซึ่งไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรูปแบบของความเจ็บป่วยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเหล่านั้น ในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีร่วมจัดบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเท่าเทียมนานาประเทศ ดังนั้นในนามกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นว่าหลักการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการแจ้งเหตุ และการให้ข้อมูลผู้ป่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ดังนั้นหากมีช่องทางที่อำนวยสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น และได้ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จะเป็นหนทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการได้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ยุคThailand ๔.๐ ขึ้น โดยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ใช้ในการปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ e - learning พร้อมจัดให้มีส่วนของการประเมินแนบท้ายเพื่อให้ผู้ประชาชนได้ทดสอบความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นกาให้ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และช่องทาง รวมไปถึงอำนวยความสะดวกการให้ความรู้ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำชุดการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป ตามแนวทางหลักสูตรการอบรมมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์เอราวัณ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำร่าง และพิจารณาเนื้อหารายบทการเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการเรียนการสอนสำหรับประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะกรรมการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและระบบโปรแกรมให้เหมาะสม
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ติดตั้งโปรแกรมลงในระบบเซอร์เวอร์ของศูนย์เอราวัณ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3575

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3575

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **