ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-3580

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณวิภา นันต๊ะรัตน์ โทร 3247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการดูแลรักษาประชาชนเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางสาธารณสุขที่จำกัด ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีความต้องการในการรักษาที่มีศักยภาพสูงเป็นไปได้ลำบาก ดังนั้นการพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่าจะทำให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที การทำความเข้าใจระบบ และการดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายจะถูกติดดาม เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งการเข้ารับบริการสาธารณสุขและกลับออกมาสู่สังคม

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจ 2. เพื่อทำให้เกิดระบบส่งต่อกลับออกจากโรงพยาบาล ไปดูแลต่อเนื่องในชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ป่วยที่อยู่ในขอบเขตการดูแลจากศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการดูแลรักษาและส่งตัวเพื่อการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ สำเร็จมากกว่า ร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 :.รวบรวมผลการดำเนินงานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานการรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปรับคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้คำสั่งเดียวกันกับคำสั่งคณะกรรมการ Service plans

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างปรับคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้คำสั่งเดียวกันกับคำสั่งคณะกรรมการ Service plans

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563 จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563 จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563 จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2562 และผลการดำเนินงานของปี 2563 จากคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-17)

30.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อ สพบ. ส่งหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมกรรมการทั้ง 5 ด้าน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งส่งผลการประชุมให้ สพบ. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สพบ. จัดทำหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมกรรมการทั้ง 5 ด้าน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ (ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) พร้อมทั้งส่งผลการประชุมให้ สพบ. เพื่อรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนกิจกรรมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนกิจกรรมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการและกรรมการร่วม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:มีการประชุมเครือข่ายระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (ดำเนินการโดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล – ศบส. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ ศบส.)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำแนวทางปฏิบัติจากการร่วมประชุมเครือข่ายมาปฏิบัติและนำสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เก็บรวบรวมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3580

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3580

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0791

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **