ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ : 07000000-3584

สำนักการแพทย์ : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

คุณสุพิชากรณ์ ธนานุวงศ์ โทร 3247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนถึง9,110,754 คนในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 859,449 8o เป็นชาย 359,481 คน เป็นหญิง 499,968 คน กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการด้านสาธารณสุขของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุประกอบกิจกรรมร่วมกัน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุให้รู้สึกว่า ตนเองยังมีคุณค่าในสังคมและมีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร และสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักการแพทย์จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนทัศนคติประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ประกอบกิจงานเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดงานได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี ด้วยเหตุนี้ สำนักการแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้มีโอกาสประกิจกรรมร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างพลังกลุ่มในหมู่ผู้สูงอายุและยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุตระหนักในความสำคัญของการดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้อายุของชมรมผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกันได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

เป้าหมายของโครงการ

จัดประกวดผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ระดับสำนักการแพทย์ในเดือนเมษายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-29)

40.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในวงกว้างและเป็นเหตุการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรค และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในวงกว้างและเป็นเหตุการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรค และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดในวงกว้างและเป็นเหตุการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรค และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก......สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :.สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :.สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันพบการระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างรวมถึงกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สพบ.ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมิอในการดำเนินงานโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 2563 เลขที่ กท 0602/1982 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป โดยทีกำหนดการจัดประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับสำนักการแพทย์ ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยมติที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดงานในวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง และที่ประชุมได้มีการแบ่งหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เตรียมการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการในช่วงเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาวันประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาวันประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลตามโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3584

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3584

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **