ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-3592

สำนักการแพทย์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางฐิรดา ทองใบ โทร 02-220-8000 ต่อ 11260

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวัณโรคกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น โรคเอดส์ โรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งในการควบคุมวัณโรคนั้นมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการลดอัตราป่วย อัตราตาย และป้องกันวัณโรคดื้อยา โดยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงการค้นหา การวินิจฉัย และการรักษาที่มีมาตรฐาน เป็นหลักการดำเนินงานที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ สำนักการแพทย์ได้มีการดำเนินงานในด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคอย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านวัณโรคระดับสำนัก และระดับโรงพยาบาล มีการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการนิเทศงาน ตรวจติดตามและประเมินการดำเนินงานด้านวัณโรค

07050900/07050900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ 2.เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หาย 3.เพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรคให้รวดเร็ว 4.เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 5.มีระบบการรายงานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้อัตราการหายของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๒ ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : - ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมารับยาตามนัด และประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาอย่างต่อเนื่อง - ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคไร้บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง - ทำ DOT, VDO DOT และทำ Contest Investigation ให้ผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อทุกราย - รายงานความก้าวหน้า และติดตามผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรม NTIP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามผู้ป่วยสอบถามการมารับยาตามนัด และประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อห้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง - รับการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ (Quality TB Clinic) ของโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 - จัดทำ DOT และทำ Contact Investigation ให้ผู้ป่วยวัณโรคที่มีเสมหะพบเชื้อทุกราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงาน Cohort 3/2563 - ติดตามผู้ป่วยสอบถามการรับยาตามนัดและประสานงานเครือข่าย ผ่านระบบ Refer เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักาาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์ covid -19 - เน้นย้ำผู้ป่วยในเรื่องการใส่ mask, การล้างมือ, การเว้นระยะห่าง, และอาการที่ต้องเฝ้าระวัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามผู้ป่วย สอบถามการรับยาตามนัด และประสานงานเครือข่ายในกรณีผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถกลับมารับยาได้ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการขาดยา - สอดแทรกความรู้เรื่อง Covid-19, การใส่ mask และการล้างมือ ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-19)

75.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมารับยาตามนัด เนื่องจากสถานการณ์ covid - 19 เพื่อป้องกันขาดยา - จัดส่งยา / ประสานงานให้ผู้ป่วยรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในกรณีที่ผู่ป่วยไม่สามารถเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-16)

70.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดบอร์ดนิทรรศการในวัน วัณโรคสากล 24/3/63 - จัดทำรายงาน Cohort 2/2563 - สอดแทรกให้ความรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และ ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กับผู้รับบริการ - ติดตามผู้ป่วย สอบถามการมา Follow up (F/U) ตามนัด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการขาดยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-17)

65.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำ Cohort รอบที่ 2/2563 - สอดแทรกความรู้เรื่อง Covid-19 และสอนการล้างมือ แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงพยาบาลกลางวางแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน วัณโรคสากล ในวัที่ 26 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการขาดนัด โดยโทรแจ้งผู้ป่วยก่อนถึงวันนัด - จัดทำรายงาน Cohort รอบที่ 1/2563 - สอดแทรกความรู้เรื่อง PM 2.5 และ Corona Virus แก่ผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่คลินิกวัณโรค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับการตรวจเยี่ยมจาก สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เข้าติดตามผลการ ดำเนินงานคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลกลาง - ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : เดือน พ.ย. 62 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการักษาวัณโรคของ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. สังกัดสำนักการแพทย์ วันที่ 20 พ.ย. 62 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินวัณโรคทางวิชาการประจำปี 2562 และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทุก ๆ 3 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทุก ๆ 3 เดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน ทุกๆ รายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เตรียมการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ
:25%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานนำเรียนผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-29
สิ้นสุด :2020-09-29

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3592

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3592

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0797

ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ : 87.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
88.51

100 / 100
3
90.47

0 / 0
4
87.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **