ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการ : 07000000-3600

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณวิสา ปัดตาล โทร 3249

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองงานผู้ตรวจราชการได้ จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกทม. ซึ่งกำหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ โดยจ้างเหมามหาวิทยาลัยทำการสำรวจจำนวน 2 ครั้ง และนำมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนของหน่วยงานตามค่าน้ำหนักที่สำนักงาน กก. กำหนด เพื่อเป็นกลไกในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกทม. ให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพที่ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ทั้งสถานะผู้นอกและผู้ป่วยใน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : กองงานผู้ตรวจฯ ได้แจ้งผลการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2 มายังสำนักการแพทย์ โดยสามารถจำแนกค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของรพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.9674 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของรพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.126 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ รพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.661 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของ รพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.823 5) ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ รพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.881 6) ด้านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาหน่วยงานของรพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.132 ซึ่งผลการสำรวจครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 3.930 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักที่เลือกไว้คะแนนรวมจึงได้ปรับมาที่ 4.072 เพิ่มขึ้น 0.142 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สามารถจำแนกข้อคำถามของผู้รับบริการ ดังนี้ 1. ข้อคำถามที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับ คือ 1.1 การให้บริการตรวจรักษาของแพทย์ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.173 1.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีอัธยาศัยดี สุภาพ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.160 1.3 ได้รับบริการตามลำดับ ไม่ถูกลัดคิว ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.140 2. ข้อคำถามที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ำสุด 3 ลำดับ คือ 2.1 จำนวนที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.448

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอสรุปผลการทอดแบบสอบถามและได้รับการประสานจาก ม. นิด้า ว่าจะเชิญประชุมเพื่อสรุปผลการสำรวจครั้งที่2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-28)

70.00

28/06/2563 : ขณะนี้ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์รอรับการทอดแบบสอบถามจากสถาบันทัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ม.นิด้า) และในส่วนของ สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามของส่วนราชการที่ประสานงานประจำเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งให้ (ม.นิด้า)เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างม.นิด้าทอดแบบสอบถามให้กับประชาชนผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างม.นิด้า ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-28)

40.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจฯ ได้แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1 มายังสำนักการแพทย์ ซึ่งผลการสำรวจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 3.867 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักที่เลือกไว้คะแนนรวมจึงได้ปรับมาที่ 4.009 เพิ่มขึ้น 0.142 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สามารถจำแนกข้อคำถามของผู้รับบริการดังนี้ 1. ข้อคำถามที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับ คือ 1.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ท่านมีต่อโรงพยาบาล 1.2 การให้บริการตรวจรักษาของแพทย์ 1.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีอัธยาศัยดี สุภาพ 2. ข้อคำถามที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ำสุด 3 ลำดับ คือ 2.1 ท่านชอบเว็บไซต์ (website),เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์(LINE) ของสำนักการแพทย์/โรงพยาบาลในระดับใด 2.2 จำนวนที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ 2.3 ข้อมูลในเว็บไซต์ (website),เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์(LINE) ของสำนักการแพทย์/โรงพยาบาลในระดับใด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้หน่วยงานนำผลการสำรวจความพึงพอใจ ข้อคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการสำรวจความพึงพอใจฯ ในครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 3 ก.ค.2563) จะได้รับผลความพึงพอใจฯ สูงขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอทอดแบบสอบถามจากสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ได้พิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละข้อคำถามตามหลักการคำนวณคะแนน พร้อมทั้งระบุน้ำหนักคะแนนในแบบสำรวจความพึงพอใจ ส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น9 ) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการประสานจากกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการประสานจากกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3600

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3600

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0808

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 3.899

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.87

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
3.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **