ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการ : 07000000-3600

สำนักการแพทย์

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

คุณวิสา ปัดตาล โทร 3249

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กองงานผู้ตรวจราชการได้ จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกทม. ซึ่งกำหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ โดยจ้างเหมามหาวิทยาลัยทำการสำรวจจำนวน 2 ครั้ง และนำมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนของหน่วยงานตามค่าน้ำหนักที่สำนักงาน กก. กำหนด เพื่อเป็นกลไกในการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของกทม. ให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพที่ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ทั้งสถานะผู้นอกและผู้ป่วยใน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น9 ) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการประสานจากกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการประสานจากกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3600

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3600

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0808

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **