ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน : 07000000-3604

สำนักการแพทย์

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวคันธมาลี ธรรมวิมุตติ โทร.02-405-0902 ต่อ 127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โปรดระบุ เพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่ 46 ไร่ รองรับการขยายการให้บริการในอนาคต

07160000/07160000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โปรดระบุ เพื่อมีเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่ 46 ไร่

เป้าหมายของโครงการ

มีเขื่อนกั้นน้ำภายในปี 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

สำนักการแพทย์ได้มีหนังสือ ที กท 0601/12918 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ขออนุมัติโอนงบประมาณให้สำนักการระบายน้ำ ถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :--ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :--ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอให้โอนงบประมาณไปให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือถึงสำนักการแพทย์ เพื่อขอให้โอนงบประมาณไปให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือเสนอให้โอนให้สำนักการระบายน้ำ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำนักการระบายน้ำมีหนังสือรับโอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำนักการแพทย์ทำหนังสือโอนงบประมาณให้สำนักการระบายน้ำ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3604

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3604

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0790

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **