ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย : 07000000-3605

สำนักการแพทย์ : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสายฝน ชื่นค้า โทร.02-220-8000 ต่อ 11931-32,8006

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลกลางเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารสูงหลายหลัง ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ในการปฏิบัติงานและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ หอพักแพทย์ พยาบาล หอพักผู้ป่วย ห้องตรวจรักษาพยาบาล นอกจากนี้แต่ละอาคารยังมีห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องซักฟอก ห้องโภชนาการ เป็นต้น สภาพของอาคารค่อนข้างแออัดสลับซับซ้อน บางอาคารมีอายุการใช้งานมานานหลายปี ถนนโดยรอบโรงพยาบาลคับแคบ การจราจรหนาแน่น และติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าช่วยเหลือได้ยาก หากเกิดเพลิงไหม้จะมีอุปสรรคต่อการดับเพลิงหลายอย่างซึ่งจะทำให้การควบคุมเพลิงล่าช้า ดังนั้นจึงจำเป็นที่บุคลากรต้องมีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลา รวมทั้งการทำความเข้าใจในแผนการป้องกันอัคคีภัย มีความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนเข้าใจระบบการป้องกันภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัยขึ้น บุคลากรสามารถควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นและปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง โรงพยาบาลกลางจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัยขึ้น

07052600/07052600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและความพร้อมของบุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย 2.เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย 3.เพื่อให้บุคลากรที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะของโครงสร้างของอาคารและระบบแจ้งเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 184 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักเวชนิทัศน์ นักวิชาการสถิติ นักสังคมสงเคราะห์ บรรณารักษ์ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ พยาบาลเทคนิค โภชนากร ช่างกายอุปกรณ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงาน-การเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล จำนวน 70 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไป พนักงานซักฟอก พนักงานผ่าและผ่าศพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พี่เลี้ยง พนักงานประกอบอาหาร พนักงานขับรถยนต์ คนสวนพนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานเปล จำนวน 50 คน 3. บุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลกลาง ตำแหน่งพนักงานประกันสังคม จำนวน 30 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 28 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรได้ ประกอบกับโรงพยาบาลกลางต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอดวลา และบุคลากรของโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ในการให้บริการดูแลผู้ปวยติดเชื้อ ที่เข้าพักรักษาตัวในโรพยาบาล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และผู้ปวยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-17)

35.00

17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง หากดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก ลำบาก ประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีภาระงานเร่งด่วนเพื่อตอบสนองสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนและจัดสรรให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอ และทางโรงพยาบาลกลางมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะปลอดภัย โรงพยาบาลกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงต้องชะลอโครงการออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงต้องชะลอโครงการออกไปก่อน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-20)

35.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาชะลอการดำเนินโครงการ เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกวันจัดงาน และตรวจสอบในช่วงเวลาดังกล่าว มีการจัดโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ จึงต้องตรวจสอบเพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ประสานงานวิทยากร ในลำดับต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประสานวิทยากร เตรียมการจองห้องประชุม และกำหนดวันจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ประชุมปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานวิทยากรและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดอบรมตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบรายงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3605

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3605

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **