ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการยกระดับด้านการอำนวยการและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร : 07000000-3606

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนภัสธมน ไวกิฬา 0 2220 7594

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินขึ้นนอกสถานพยาบาลจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ การที่ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือและได้รับการช่วยอย่างรวดเร็วจะช่วยลดการเสียชีวิตและทุพพลภาพ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ความช่วยเหลือ ยังคงประสบปัญหาล่าช้ากว่าเป้าหมายกำหนด จากกรอบแนวคิดการบูรณาการระบบบริหารจัดการ สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้รับบริการ โดยผู้ปฏิบัติต้องมีความปลอดภัย (Safety) เพิ่มคุณภาพ (Quality) ให้กับงาน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliability) สำหรับผู้รับบริการและประชาชน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คือ มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดไว้ และมีกระบวนการในการทำงานที่จะดำรงความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือของประชาชนได้ การบริหารจัดการ จึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ประสานงานและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความพร้อมในการให้บริการ และคำแนะนำในการช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยของชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสมรรถนะที่กฎหมายกำหนด โดยยกระดับศักยภาพของศูนย์รับแจ้งเหตุให้มีศักยภาพในการสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในภาวะวิกฤตของเจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้หน้าที่ และคำสั่งการ อีกทั้งการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ตลอดจนการสนับสนุนชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการรักษายิ่งขึ้น ด้วยการให้คำแนะนำแก่ชุดปฏิบัติการในขณะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตให้ถึงการรักษาจากแพทย์เร็วที่สุดและรอดพ้นจากภยันตราย นอกจากจะเป็นวิธีการที่จะเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ยังส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที และรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ประสานงานและสั่งการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางการแพทย์ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของสำนักการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือศัลยแพทย์หรือสาขาอื่นที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการทางการแพทย์ ณ ศูนย์เอราวัณ ตามมาตรฐานศูนย์ประสานงานและสั่งการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 2. จัดให้มีแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินออกปฏิบัติหน้าที่กับชุดปฏิบัติการของศูนย์เอราวัณที่ออกสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุสาธารณภัย 3. มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ Conference หาทางแก้ไขที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-17)

85.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-16)

80.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-19)

80.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-16)

75.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-17)

70.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-02-19)

67.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-22)

65.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-23)

65.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เอราวัณมาประจำศูนย์เอราวัณรับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกำกับ อำนวยการและสั่งการ การให้บริการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทั้งวันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานขอความร่วมมือแพทย์บุคลากรจากโรงพยาบาลในสังกัด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้บุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมห้องพักแพทย์ ภายในอาคารศูนย์เอราวัณ ชั้น 3
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครรับทราบการยกระดับอำนวยการสั่งการทางการแพทย์ในระบบปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3606

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3606

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **