ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย : 07000000-3607

สำนักการแพทย์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล เช่น เหตุความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน เหตุเพลิงไหม้อาคารศรีวรจักร เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เหตุระเบิดเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดเทพลีลา คลองแสนแสบ และเหตุเพลิงไหม้อาคาร และโรงงานอุตสาหรกรรม อยู่บ่อยครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการกับสาธารณภัยและภัยพิบัติให้เกิดขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น จำเป็นต้องผสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากรในทุกๆด้าน เพื่อบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุและการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกับสาธารณภัยและภัยพิบัติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว การซ้อมแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่ได้เตรียมไว้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและจุดอ่อนของการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เป็นศูนย์กลางการประสานงานและพัฒนาระบบปฏิบัติการในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์ สาธารณภัย จึงได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์และเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในสถานการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง เหมาะสม

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณภัยได้รับทราบแผนปฏิบัติการรับ สาธารณภัยด้านการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้มีการบูรณาการการปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการนำแนวคิดในการบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเผชิญเหตุมาใช้ในระบบปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วยจากเหตุสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อประเมินความพร้อมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ในการปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดให้มีการจัดการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยดำเนินการโดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่โซนซึ่งเป็นเครือข่ายฯ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยเครือข่ายปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-07)

10.00

7/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเชื้อเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-26)

5.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หารือการกำหนดหัวข้อสถานการณ์การฝึกซ้อมร่วมกับโรงพยาบาลกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-22)

5.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หารือหัวข้อการจัดโครงการฯ และการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง ในฐานะเจ้าภาพร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดสถานการณ์และหัวข้อการฝึกซ้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลหารือการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลหารือการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดเพื่อเตรียมข้อมูลหารือการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขอรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการซ้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ยืมเงินทดลองราชการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประสานงานเรื่องสถานที่จัดการซ้อม
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำหนังสือเชิญประธานพิธี /ผู้ร่วมพิธีเปิดการซ้อม/สื่อมวลชน
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำคำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดเตรียมพิธีการ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-15 00:00:00
ขั้นตอน 12
:จัดซ้อมภาคสนาม
:15%
เริ่มต้น :2020-08-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-17 00:00:00
ขั้นตอน 13
:จัดการซ้อมแผนปฏิบัติการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-17 00:00:00
ขั้นตอน 14
:จัดให้มีการถอดบทเรียน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3607

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3607

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **