ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพเชิงรุก* : 07000000-3611

สำนักการแพทย์ : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางฆณฬส ต้นสายเพ็ชร โทร 1379

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์สุขภาพของประเทศไทย พบว่าคนไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและพบในคนที่มีอายุน้อยลง ประกอบกับสถานการณ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามไป ประชาชนมีความเร่งรีบและเคร่งเครียดในการใช้ชีวิต สังคมเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ประชาชนมีรูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้เอง ทั้งในวงสังคมเครือข่ายใกล้ชิด และในสังคมโลกโดยรวม การพัฒนา การสื่อสารด้านสุขภาพทั้งจากภาครัฐในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ภาคประชาชนในการเป็นทั้งผู้รับสาร และส่งสารในเครือข่ายของตนเอง รวมถึงการสร้าง การพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาของข่าวสาร เช่น ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และศักยภาพในจัดการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายมีทักษะด้านสุขภาพที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อจำเป็น จนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย กำหนดเป้าหมายคนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากแนวโน้มของโรคของชาวกรุงเทพมหานครเป็น “โรคคนเมือง” สูงขึ้น อันมีสาเหตุเนื่องมาจากวิถีชีวิต ของคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน มีค่าใช้จ่ายที่สูง กินอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น ส่งผลให้คนเมืองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า รวมถึงโรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดในวงกว้าง ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพพบว่า ร้อยละ ๓๒.๙๖ ของคนกรุงเทพฯ ไม่ออกกำลังกาย ร้อยละ ๑๔.๔๕ มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน และกว่าร้อยละ ๑๐ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ บริโภคอาหารไม่ถูกต้อง และไม่ตรวจสุขภาพเป็นประจำ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริหารจัดการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล โดยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสำหรับทุกคน ทั้งนี้จากสถิติสำนักการแพทย์ ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม กลุ่มโรคระบบย่อยอาหาร และกลุ่มโรคระบบหายใจ ส่วนกลุ่มโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มโรคความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่นๆ โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคในระยะปริกำเนิด ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ได้แก่ โรคปอดติดเชื้อ การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคมะเร็งปอด โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็งตับ เป็นต้น ทำให้สำนักการแพทย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาร่วมกันคือ “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบริการของโรงพยาบาลทุกแห่งให้กับประชาชน ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2563) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง (Perceptional In BMA’s Medical Service Department) จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพในเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนด้านการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ลดอัตราการเจ็บป่วย และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ให้กับประชาชนรู้จักวิธีรักษาสุขภาพของตนและของครอบครัว สามารถหลีกเลี่ยงป้องกัน ลดความตื่นตระหนกจากภาวะโรคระบาด หรือโรคติดต่อต่างๆพ 2. เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-29)

5.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเรื่องไปยังรองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีบริษัทรับจัดราคาพร้อมคู่เทียบนำเสนอเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ โครงการมูลค่าสูงและระยะยาว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีบริษัทรับจัดราคาพร้อมคู่เทียบนำเสนอเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ โครงการมูลค่าสูงและระยะยาว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-24)

5.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเรื่องไปยังรองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-27)

5.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบประกอบโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร สนพ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-26)

5.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรอใบเสนอราคาคู่เทียบประกอบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีบริษัทรับจัดราคาพร้อมคู่เทียบนำเสนอเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ โครงการมูลค่าสูงและระยะยาว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีบริษัทรับจัดราคาพร้อมคู่เทียบนำเสนอเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ โครงการมูลค่าสูงและระยะยาว

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-13)

5.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนแผนงาน/โครงการและเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จ้างทำสื่อประเภทต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายไวนิล นิทรรศการเคลื่อนที่
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ผลิตและเผยแพร่ Digital Content
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรมในโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ (ทุกเดือน)
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3611

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3611

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.6100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.61

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **