ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร : 07000000-3623

สำนักการแพทย์ : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

ประชาชนที่เกิดภาวะการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินขึ้นนอกสถานพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ฉุกเฉิน การที่ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินสามารถเข้าถึงช่องทางการได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและมาตรฐาน จะทำให้โอกาสการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินลดลง จากสถิติการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาที่มีผู้ขอใช้บริการหนาแน่นส่งผลให้ประชาชนต้องรอสายจำนวนมากขึ้น โดยมีสถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2561 ดังนี้ ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 39,381 ราย ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 43,354 ราย และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน 41,786 ราย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 52,366 ราย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 62,549 ราย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 72,011 ราย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 78,534 ราย และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 80,247 ราย ด้วยจำนวนหน่วยปฏิบัติการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานคงเดิม แต่จำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากลำบาก และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องใช้เวลามากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินงานมีของชุดปฏิบัติการระดับสูง ที่มี response time ภายใน ๑๐ นาที เท่ากับ 6,907 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.30 และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐานที่มี response time ภายใน 15 นาที เท่ากับ 15,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.81 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินซึ่งต้องการบริการจากชุดปฏิบัติการระดับสูงในพื้นที่ที่มีระยะเวลาปฏิบัติการนานเกินมาตรฐานที่กำหนดซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพโดยจัดทีมปฏิบัติการในการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดชุดปฏิบัติการระดับสูงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยลดระยะทางในการเข้าถึงผู้เจ็บป่วยให้ได้รับบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.2 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครมีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่สามารถรองรับความต้องการการขอรับบริการของประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนผู้ขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669, 1646

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดให้มีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support) หรือชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 จุด โดยชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพหรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 คน ต่อผลัด สำหรับชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง Advanced Life Support 2. เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 คน ต่อผลัด 3. พนักงานขับรถยนต์ หรือเจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จำนวน 1 คน ต่อผลัด โดยปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง รวมวันละ 3 ผลัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%
๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-02-19)

75.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ระดับสูง (Advanced Life Support) และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำจุดจอดนอกโรงพยาบาลทั้ง 9 จุดจอด และจัดหาพื้นที่จุดจอดเพิ่ม 1 จุดจอดใน รวมเป็น 10 จุดจอด ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการเปิดจุดจอดที่ 10 จุดจอดวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีสถิติการให้บริการทั้ง 10 จุดจอด ในเดือนมกราคม ดังนี้ 1. จุดจอดประชาชื่น จำนวน 115 ครั้ง 2. จุดจอดตลิ่งชัน จำนวน 159 ครั้ง 3. จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 128 ครั้ง 4. จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 130 ครั้ง 5. จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 133 ครั้ง 6. จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 142 ครั้ง 7. จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 98 ครั้ง 8. จุดจอดคลองสามวา จำนวน 69 ครั้ง 9. จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 109 ครั้ง 10.จุดจอดวัดวิมุตยาราม จำนวน 98 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-01-22)

70.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ระดับสูง (Advanced Life Support) และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำจุดจอดนอกโรงพยาบาลทั้ง 9 จุดจอด และจัดหาพื้นที่จุดจอดเพิ่ม 1 จุดจอดใน รวมเป็น 10 จุดจอด ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการเปิดจุดจอดที่ 10 จุดจอดวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีสถิติการให้บริการทั้ง 10 จุดจอด ในเดือนธันวาคม ดังนี้ 1. จุดจอดประชาชื่น จำนวน 96 ครั้ง 2. จุดจอดตลิ่งชัน จำนวน 141 ครั้ง 3. จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 127 ครั้ง 4. จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 128 ครั้ง 5. จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 140 ครั้ง 6. จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 97 ครั้ง 7. จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 90 ครั้ง 8. จุดจอดคลองสามวา จำนวน 74 ครั้ง 9. จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 89 ครั้ง 10.จุดจอดวัดวิมุตยาราม จำนวน 84 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-12-16)

70.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ระดับสูง (Advanced Life Support) และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำจุดจอดนอกโรงพยาบาลทั้ง 9 จุดจอด และจัดหาพื้นที่จุดจอดเพิ่ม 1 จุดจอดใน รวมเป็น 10 จุดจอด ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะดำเนินการเปิดจุดจอดที่ 10 จุดจอดวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีสถิติการให้บริการทั้ง 9 จุดจอด ในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้ 1. จุดจอดประชาชื่น จำนวน 117 ครั้ง 2. จุดจอดตลิ่งชัน จำนวน 114 ครั้ง 3. จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 105 ครั้ง 4. จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 113 ครั้ง 5. จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 144 ครั้ง 6. จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 132 ครั้ง 7. จุดจอดทุ่งครุ จำนวน 80 ครั้ง 8. จุดจอดคลองสามวา จำนวน 68 ครั้ง 9. จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 56 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-11-26)

65.00

26/11/2563 : ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ระดับสูง (Advanced Life Support) และชุดปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support) เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำจุดจอดนอกโรงพยาบาลทั้ง 9 จุดจอด และจัดหาพื้นที่จุดจอดเพิ่ม 1 จุดจอดใน รวมเป็น 10 จุดจอด ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะดำเนินการเปิดจุดจอดที่ 10 จุดจอดวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีสถิติการให้บริการทั้ง 9 จุดจอด ในเดือนตุลาคม ดังนี้ 1. จุดจอดประชาชื่น จำนวน 130 ครั้ง 2. จุดจอดตลิ่งชัน จำนวน 78 ครั้ง 3. จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 136 ครั้ง 4. จุดจอดสำนักงานเขตบางนา จำนวน 136 ครั้ง 5. จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) จำนวน 152 ครั้ง 6. จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 155 ครั้ง 7. จุดจอดทุงครุ จำนวน 69 ครั้ง 8. จุดจอดคลองสามวา จำนวน 77 ครั้ง 9. จุดจอดบางขุนเทียน จำนวน 84 ครั้ง อยู่ระหว่างเบอกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-26)

60.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดชุดปฏิบัติการการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (ALS) เพื่อให้บริการประชาชนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 จุดจอด โดยในปีงบประมาณ 2564 จัดหาพื้นที่จุดจอดเพิ่มอีก 1 จุด รวมเป็น 10 จุดจอด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมรถพยาบาล อุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ ในโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลโครงการทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดหาพื้นที่สำหรับจุดจอดที่ 10
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:กำหนดจุดจอดที่ 10
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จุดจอดที่กำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:เปิดให้บริการจุดจอดที่ 10
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3623

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3623

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-831

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที

ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ≥ ร้อยละ : 95.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.23

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **