ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ : 07000000-3670

สำนักการแพทย์ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายคณัตถ์เจต รัตอาภา โทร 023286901 ต่อ 11434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะมลพิษในประเทศไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลดแหล่งกำเนิดจะมีผลดีที่สุด อย่างไรก็ตามแม้จะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ คือ หลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมที่ต้องออกนอกอาคาร เมื่อระดับมลพิษทางอากาศสูง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและบ่าย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บางคนต้องเข้าในพื้นที่ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีมลพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคผิวหนัง และในระยะยาวจะเป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ดังนั้น การติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องทำงาน และอาศัยอยู่ในเขตมลพิษ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำด้วย คลินิกมลพิษจึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อประชาชนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากการสัมผัสมลพิษที่เกิดขึ้นและติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนที่ต้องสัมผัสมลพิษเรื้อรังด้วย

07140000/07140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อลด ละ เลี่ยงการสัมผัสมลพิษทางอากาศของประชาชน 2. เพื่อให้การดูแลรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำ ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะอากาศ 3. เพื่อเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะอากาศ และติดตามภาวะสุขภาพในระยะยาว

เป้าหมายของโครงการ

มีการจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

23/02/2564 : 1) โรงพยาบาลกลาง : เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องตรวจประกันสุขภาพ ชั้น 2 2) โรงพยาบาลตากสิน : มีกลุ่มงานต่างๆ ER คลินิกโรคจากการทำงาน ARI ลงการวินิจฉัย z581 เป็นโรคร่วม 3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : เปิดให้บริการคลินิกมลพิษ ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บริเวณกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 22 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 4) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ : เปิดให้บริการคลีนิกมลพิษทางอากาศ ในคลีนิกอาชีวเวชกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 5) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ : เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสเวลา13.00-15.00น.ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น2 มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ และประชาสัมพันธ์และรายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ผ่านช่องทางfacebookของรพ.เวชการุณย์รัศมิ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : เนื่องจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศได้ จึงเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกอายุรกรรม 7) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ : จัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศทุกวันอังคาร เวลา 08.00 -16.00 น. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงทุกวันอังคาร ในคลินิกอายุรกรรม และแจกแผ่นพับการดูแลตนเอง 8) โรงพยาบาลสิรินธร : จัดตั้งคลินิกมลพิษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 และรายงานสถานการณ์ระดับฝุ่นละอองประจำวัน โดยตั้งเป็นบอร์ดแสดงค่าฝุ่นและสเกลสีระดับฝุ่น คือ สีเขียว(ไม่เกินค่ามาตรฐาน) สีเหลือง(เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย) สีส้ม(เกินค่ามาตรฐาน) สีแดง(เกินค่ามาตรฐานมาก) และตั้งบริเวณทางเข้า-ออก ตึกบริการ ชั้น1 9) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน : อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัท Abstract เพื่อการลงและเก็บข้อมูลผู้ป่วย 10) โรงพยาบาลคลองสามวา : จัดตั้งคลินิก และดำเนินการให้บริการผู้รับบริการและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษ 11) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร : ดำเนินการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศคลินิกมลพิษตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม มีดังนี้ 1) โรงพยาบาลกลาง : 1. ติดตามสถานการณ์คระดับฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องตรวจประกัน สุขภาพ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี 3. รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากมลพิษทาอากาศให้ผู้บริหารทราบรายสัปดาห์ 2) โรงพยาบาลตากสิน : มีการจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศ ทุกวันจันทร์ และ พฤหัส 8.00-12.00น โดย แพทย์เกวลิน จริยวิทยาภรณ์ มีการแจกแผ่นพับ การให้คำแนะนำผลกระทบจากมพิษ การสอนการใส่หน้าอนามัย 3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : รพจ. จัดตั้งคลินิกมลพิษ เรียบร้อยแล้ว 4) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ : 1.ติดตามสถานการณ์ระดับฝุ่น PM2.5 ในเขตพื้นที่ ทุกวัน 2.ให้ความรู้โดยเปิดวีดีทัศน์ ในกลุ่มเสี่ยงและแจกแผ่นพับ 3.เปิดให้ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงมลพิษทางอากาศ ในคลีนิกอาชีวเวชกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 5) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ : 1. เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสเวลา13.00-15.00 น.ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น2 2. มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 3. ประชาสัมพันธ์และรายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ผ่านช่องทางfacebookของรพ.เวชการุณย์รัศมิ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : เนื่องจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศได้ จึงเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกอายุรกรรม 7) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ : 1.จัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศทุกวันอังคาร เวลา 08.00 น. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2. การให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงทุกวันอังคาร ในคลินิกอายุรกรรม และแจกแผ่นพับการดูแลตนเอง 8) โรงพยาบาลสิรินธร : 1.จัดตั้งคลินิกมลพิษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 2.รายงานสถานการณ์ระดับฝุ่นละอองประจำวัน โดยตั้งเป็นบอร์ดแสดงค่าฝุ่นและสเกลสีระดับฝุ่น คือ สีเขียว(ไม่เกินค่ามาตรฐาน) สีเหลือง(เกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย) สีส้ม(เกินค่ามาตรฐาน) สีแดง(เกินค่ามาตรฐานมาก) และตั้งบริเวณทางเข้า-ออก ตึกบริการ ชั้น1 9) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน : จัดประชุมกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประสานกับแผนกผุ้ป่วยนอกเพื่อจัดหาวันในการดำเนินการจัดตั้งคลินิกมลพิษ 10) โรงพยาบาลคลองสามวา : มีการจัดตั้งคลินิคเพื่อตรวจผู้ป่วยมีมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ 11) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร : ดำเนินการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศคลินิกมลพิษตามแผนความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 55

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

25/12/2563 : ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม มีดังนี้ 1) โรงพยาบาลกลาง : รพก. เปิดให้บริการคลินิกมลพิษ เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2) โรงพยาบาลตากสิน : มีคลินิกอายุรกรรม ER ร่วมลงระหัสโรคร่วม Z581 Y96 3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : รพจ. เปิดให้บริการคลินิกมลพิษ เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ : รพท.ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ ผ่านคลีนิกอายุรกรรมทุกวัน และประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง จะส่งปรึกษาคลีนิกอาชีวเวชกรรม ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. 5) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และความรู้แก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันจากฝุ่น และมลพิษ 6) โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : เนื่องจากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางที่จบอาชีวอนามัยโดยตรง จึงไม่สามารถวินิจฉัยโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและจัดตั้งคลินิกได้ 7) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ : รับนโยบายการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศจากฝ่ายวิชาการและแผนงาน และวางแผนเปิดคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในเวลาราชการสัปดาห์ละ1วัน 8) โรงพยาบาลสิรินธร : กำลังดำเนินการจัดตั้งคลินิกมลพิษ 9) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน : อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 10) โรงพยาบาลคลองสามวา : กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางอากาศในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 11) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร : โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ – แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตามคำสั่งโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ที่ 3/2564 และดำเนินการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เริ่มเปิดดำเนินการคลินิกมลพิษ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : มีผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด 11 โรงพยาบาล ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง : ดำเนินการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ ณ ชั้น 2 อาคาร อาคารอนุสรณ์ 100 ปี 2. โรงพยาบาลตากสิน : เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัส เวลา 8.00-12.00น. 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : ดำเนินการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ ณ ชั้น 22 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ : ดำเนินการจัดกิจรรมขยายให้บริการคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มงาน ผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันตัวเอง และจัดทำบอร์ดรายงานค่าฝุ่นละออง PM2.5 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ : จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร : - 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ : อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมแบ่งตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 2564 8. โรงพยาบาลสิรินธร : ขณะนี้เปิดให้บริการผ่านคลินิกทางเดินหายใจ ทุกวันอังคาร,พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น.โดยจะมีการประชุมหารือเรื่องการเปิดคลินิกเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศอีกครั้งนึง 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน : ประชุมคณะทำงาน วางแผนเพื่อดำเนินการจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศ 10. โรงพยาบาลคลองสามวา : โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ 11. โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร : เปิดดำเนินการคลินิกมลพิษทางอากาศ

** ปัญหาของโครงการ :- แพทย์ประจำกลุ่มงานอาชีวไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.คลองสามวา จึงเริ่มเปิดคลินิค มลพิษทางอากาศ วันที่16 พ.ย. 63 โดยมีแพทย์ปฏิบัติการ ห้วงเวลามาช่วยตรวจ (รพต.) - เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีคลินิกมลพิษทางอากาศโดยตรง กำหนดจะจัดตั้งคลินิกมลพิษทางอากาศโดยแพทย์ที่ได้รับการอบรมอาชีวะอนามัย (รพข.)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามสถานการณ์ค่าระดับฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามสถานการณ์ค่าระดับฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศให้ผู้บริหารทราบเป็นรายสัปดาห์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศให้ผู้บริหารทราบ รายไตรมาส
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3670

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3670

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-819

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการรายงานผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.22

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.22

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **