ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฟื้นฟูวิชาการและทักษะการขับขี่ปลอดภัย : 07000000-3686

สำนักการแพทย์ : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นางสาวนภัสธมน ไวกิฬา 0 2220 7594

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ทำการศึกษาและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาลไว้ ๗ ประการ คือ ๑) พนักงานขับรถพยาบาล ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถพยาบาลที่เหมือนจริง มีใบขับขี่รถพยาบาล มีการตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต ๒) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ต้องสามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ส่งต่อได้ ๓) รถพยาบาลต้องมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง มีการตรวจเช็คสภาพรถ ติดตั้ง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัยที่ยึดกับเบาะที่นั่ง หรือยึดกับตัวถัง ๔) ติดตั้งระบบ GPS ประจำรถเพื่อสามารถติดตามตำแหน่งพิกัดรถพยาบาล และควบคุมความเร็วได้ ๕) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบ่งชี้ของการส่งผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการส่งต่อในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ๖) จำกัดความเร็วรถพยาบาลไม่เกินกฎหมายกำหนด ให้ยึดกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ๗) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หากพบรถพยาบาลที่เปิดสัญญาณไฟ ขอให้หลีกทางเพื่อให้รถพยาบาลส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ยังโรงพยาบาลปลายทางปลอดภัยที่สุด ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถพยาบาลให้สามารถขับรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยอบรมฟื้นฟูวิชาการ และทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นบุคคลภายนอกสังกัดหน่วยงานที่ร่วมเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ตามหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพนักงานขับรถพยาบาล (Thai Emergency Ambulance Driving Course) เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์เหล่านั้น ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาตรวจเช็คความพร้อมของรถพยาบาล กฎหมายจราจร เทคนิคการใช้รถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และฝึกทักษะการขับรถพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

07150000/07150000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลให้มีความรู้ และทักษะในการขับรถพยาบาลอย่างปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 2. เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ มีทักษะในการประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นบุคคลภายนอกสังกัดหน่วยงานที่ร่วมเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-24)

5.00

24/02/2564 : ศึกษาขอมูล และกำหนดรายละเอียดโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-22)

5.00

22/01/2564 : ศึกษาขอมูล และกำหนดรายละเอียดโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-21)

5.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขอมูล และกำหนดรายละเอียดโครงการ กำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขอมูล และกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาขอมูล และกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จากเครือข่าย และเขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการ คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล /ยืมเงินทดรอง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3686

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3686

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-838

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **