ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ : 07000000-7075

สำนักการแพทย์ : (2564)

29

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 29

คุณวิภา นันต๊ะรัตน์ โทร 3252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการดูแลรักษาประชาชนเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางสาธารณสุขที่จำกัด ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีความต้องการในการรักษาที่มีศักยภาพสูงเป็นไปได้ลำบาก ดังนั้นการพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขที่ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่าจะทำให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที การทำความเข้าใจระบบ และการดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายจะถูกติดดาม เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งการเข้ารับบริการสาธารณสุขและกลับออกมาสู่สังคม

07020000/07020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ผู้ที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 2 ทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโรงพยาบาลไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุข ในกรณี ผู้ที่มารับบริการที่ไม่ซับซ้อน 3 ลดข้อขัดแย้งในการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มการบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร 4 มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากกว่าเดิม/มากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ป่วยที่อยู่ในขอบเขตการดูแลจากศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการดูแลรักษาและส่งตัวเพื่อการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ สำเร็จมากกว่า ร้อยละ 95

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-02-23)

29.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะทำงานส่งต่อแต่ละกลุ่มโรคดำเนินการรวบรวผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวม สนพ. ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

27/01/2564 : ดำเนินการแจ้งการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้คณะทำงานทราบ อยู่ระหว่างคณะทำงานรวบรวผลการดำเนินงานให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-21)

25.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ส่วนราชการในสังกัด สนพ. รับทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-29)

20.00

29/11/2563 : อยู่ระหว่างหาวันในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาวันในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วยให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการรับส่งต่อผู้ป่วยตามคู่มือและแนวทาง ที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำกับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-7075

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-7075

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-830

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 95.27

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.27

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **