ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (กสภ.) : 08000000-3590

สำนักอนามัย : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางเบญจญา วิบูยลย์จันทร์ 02 203 2869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟืื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อขยายการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมชุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง สำนักอนามัย จึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครขึ้น

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้ 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมและระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-08)

70.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 9 จัดอบรม วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 40 จำนวน 61 คน - รุ่นที่ 12 จัดอบรม วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 46 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-20)

55.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 1 จัดอบรม วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 64 จำนวน 65 คน - รุ่นที่ 2 จัดอบรม วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 53 จำนวน 66 คน - รุ่นที่ 5 จัดอบรม วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 64 จำนวน 65 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-09)

45.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-10)

35.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อประชาชนที่สมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงานอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และวิเคราะห์จัดแบ่งแผน และรุ่นการอบรม ประเมินการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงาน และรวบรวมรายชื่อประชาชนที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : ขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : ขอเห็นชอบดำเนินการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : สำรวจแผนการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจาก ศบส. 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :15/12/2019
ขั้นตอน 2
:ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล จากศูนย์บริการ สาธารณสุขที่คัดเลือกประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :15/02/2020
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนดำเนินงานฝึกอบรม และจัดเตรียม เอกสารประกอบการฝึกอบรม และประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:25%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :15/05/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามที่กำหนดโดยศูนย์บริการสาธารณสุข
:25%
เริ่มต้น :01/02/2020
สิ้นสุด :15/07/2020
ขั้นตอน 5
:การควบคุมกำกับ และการติดตามประเมินผล
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :15/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3590

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3590

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0901

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.0300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
89.03

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **