ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (กสภ.) : 08000000-3590

สำนักอนามัย

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางเบญจญา วิบูยลย์จันทร์ 02 203 2869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟืื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อขยายการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมชุมชนของกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง สำนักอนามัย จึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครขึ้น

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้ 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมและระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อประชาชนที่สมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงานอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และวิเคราะห์จัดแบ่งแผน และรุ่นการอบรม ประเมินการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงาน และรวบรวมรายชื่อประชาชนที่สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : ขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : ขอเห็นชอบดำเนินการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : สำรวจแผนการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจาก ศบส. 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจแผนการดำเนินการอบรมของ ศบส. 68 แห่ง ตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่คัดเลือกประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและเสนอรายชื่อประชาชน พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:กองสร้างเสริมสุขภาพจัดทำแผนดำเนินงานฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม และดำเนินการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:สนับสนุนการดำเนินการจัดฝึกอบรมตามที่กำหนดโดยศูนย์บริการสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3590

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3590

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0901

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **