รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน : 0800-0901

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.0300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
89.03
100.0000
100 / 100
3
89.03
0.0000
0 / 0
4
89.03
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) จำนวน 9,560 คน จากอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 10,737 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในรอบประเมินที่ 2 (1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) ผลการดำเนินงาน รอบประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 9,560 คน จากอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 10,737 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในรอบประเมินที่ 2 (1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) ผลการดำเนินงาน รอบประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 9,560 คน จากอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 10,737 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน คือ การได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ - การอบรมฟื้นฟูความรู้ เป็นการอบรมวิชาการแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน - การอบรมเฉพาะเรื่อง เป็นการอบรมตามปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ การอบรมตามนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาสาธารณสุขทั้งในระดับของกรุงเทพมหานครและระดับพื้นที่ - การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เป็นการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน คูณด้วย 100 หารด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด