ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร (สยส.) : 08000000-3594

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

-- นางนันท์นภัส สดใส 02 354 4240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- จากระบบรายงานติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2560 พบว่าเยาวชนที่เข้ารับ การบำบัดรักษายาเสพติดครั้งแรกมีอายุ 13 ปี โดยเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดอยู่ในช่วงอายุ 15 -19 ปี มีจำนวนร้อยละ 46.76 อายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวนร้อยละ 13.15 และมีแนวโน้มที่จะมีอายุลดลง เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด และครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนมีระบบการส่งต่อ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจรขึ้น

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อค้นหาและคัดกรองนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดตามแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้ระบบสารสนเทศ 2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภิมคุ้มกันต่ำและมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดและสารเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

-- กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเชิงรุกให้แก่นักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาและสารเสพติด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาและ สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 วัน แบบไป-กลับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ่น 238 คน ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวน 1 คน และครูแนะแนว จำนวน 1 คน รวม 2 คน จากโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน รวม 218 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-14)

100.00

14/8/2563 : สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภุมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียนให้ดำเนินการทำแบบ ประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด ในนักเรียนระดับ ม. 1 ทุกคนแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรมที่ใช้เงิน พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่ยังมีการดำเนินการกิจกรรมอื่นในโครงการได้)

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-07)

70.00

7/8/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 , 3 และทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เลื่อนกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วง เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม มาเป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-16)

70.00

16/7/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 , 3 และทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เลื่อนกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วง เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม มาเป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-09)

70.00

9/7/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 , 3 และทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เลื่อนกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วง เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม มาเป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-17)

70.00

17/6/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 , 3 และทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เลื่อนกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วง เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม มาเป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-10)

70.00

10/6/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เป็น กรกฎาคม - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 , 3 และทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เลื่อนกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วง เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม มาเป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-19)

60.00

19/5/2563 : แจ้งโรงเรียน เพื่อขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 และ 3

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 , 3 และทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เลื่อนกิจกรรมที่ 1 จากเดิมในช่วง เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม มาเป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-07)

55.00

7/5/2563 : - กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ - ทำหนังสือ ที่ กท 0709/688 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องของดการดำเนินกิจกรรมที่ 2 และ 3 ตามประกาศ กทม. ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ : - ทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 2 และ 3 ตามประกาศกทม. ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ COVID

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-10)

50.00

10/4/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง 5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน 6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 7.ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง 5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน 6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 7.ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง 5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน 6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 7.ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-20)

45.00

20/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง 5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน 6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-11)

45.00

11/2/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง 5.ดำเนินการจัดทำขออนุมัติคำสั่งรายชื่อคณะทำงาน 6.ติดต่อโรงเรียนมัธยม สังกัด กทม. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

9/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3 4.รวบรวมรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมเพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 3

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ 2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-06)

5.00

6/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดการประชุมวางแผนเพื่อกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคำสั่งเข้าร่วมประชุม
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำสรุปรายและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3594

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3594

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.93

100 / 100
2
50.46

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **