รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์) : 0800-0897

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.93
100.0000
100 / 100
2
50.46
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้/การจัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติด และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน ร้อยละ 11.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไข ปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียน การจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน จำนวน 55 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน ร้อยละ 50.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Line Facebook และเพจของทางโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 109 โรงเรียน ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด x 100 / โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด