ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (สยส.) : 08000000-3595

สำนักอนามัย : (2563)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

นายกชกร ศุภกาญจน์,นางสาวพนัชกร เมืองชา โทร. 0 2354 4236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 6 เขตนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมาย และขยายพื้นที่ออกไปอีก 6 เขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานที่สามารถสร้างพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1. เพื่อขยายผลการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-- 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :เขตที่ดำเนินการตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 6 เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-19)

70.00

19/8/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ 8. คืนงบประมาณกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดโครงการ เขตปลอดบุหรี่นำร่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และกรุงเทพมหานครมีประกาสเรื่องการ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ลงวันที่ 23 มี.ค 63 ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรม และ หนังสือสำนักเลขานุการ (ฝ่ายการคลัง)ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/1582 ลงวันที่ 23 มี.ค 63 ขอความร่วมงดจัดกิจกรรมรวม คน พร้อมส่งคืนงบประมาณที่ฝ่ายการคลัง 9.ขณะนี้ได้ยกเลิกโครงการนี้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - คืนงบประมาณกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดโครงการ เขตปลอดบุหรี่นำร่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และกรุงเทพมหานครมีประกาสเรื่องการ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ลงวันที่ 23 มี.ค 63 ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรม และ หนังสือสำนักเลขานุการ (ฝ่ายการคลัง)ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/1582 ลงวันที่ 23 มี.ค 63 ขอความร่วมงดจัดกิจกรรมรวมคน พร้อมส่งคืนงบ ประมาณที่ฝ่ายการคลัง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-07)

70.00

7/8/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - คืนงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดโครงการเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-16)

70.00

16/7/2563 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - คืนงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดดครงการเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-09)

70.00

9/7/2563 : . กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - คืนงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดดครงการเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - คืนงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดดครงการเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-10)

70.00

10/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - คืนงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดดครงการเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - คืนงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4 จัดงานเปิดดครงการเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-07)

70.00

7/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-17)

70.00

17/4/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-08)

70.00

8/4/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง 7.จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไมมี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-09)

60.00

9/3/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-11)

60.00

11/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-17)

60.00

17/1/2563 :1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-09)

60.00

9/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-17)

50.00

17/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-06)

50.00

6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ /แผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด/แผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณให้สำนักงานเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ–ส่งและเก็บรักษาเงิน/แผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร/แผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.93

100 / 100
2
50.46

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **