ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (กสภ.) : 08000000-3596

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

พลอยไพลิน ศรีศิริ โทร. 02-2032869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต การได้รับอาหารที่มีปริมาณและสัดส่วนถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ ในทางตรงกันข้ามหากมีปัญหาทุพโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการขาดสารอาหารหรือการภาวะโภชนาการเกิน ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้น ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเจริญเติบโต สมอง และจิตใจ แต่จากการดำเนินงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนพบว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการเกินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--1. นักเรียนโรงเรียนในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาพของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี

เป้าหมายของโครงการ

--เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการรวบรวมผลการดำเนินการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 415,117 คนและมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน 276,053 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการดำเนินงานและขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-10)

80.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารการดำเนินการกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-02)

70.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-19)

65.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-10)

65.00

10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายงาน/วิเคราะห์และสรุปผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-18)

60.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-08)

60.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและติดตามรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-09)

55.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขอปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการลงข้อมูลผลการชั่งน้ำหนักเด็กนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-09)

45.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-18)

45.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-05)

45.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลของรายงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสาร/แบบฟอร์ม/แบบรายงานการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-08)

35.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือแจ้งสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี และเด็กนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-17)

30.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก ชนเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมฯ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดแผนการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนรายละเอียดขั้นตอนในการการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....วิเคราะห์ข้อมูลผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วิเคราะห์ข้อมูลผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อขอความอนุเคราะห์ประสานขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบรายงานการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือชี้แจงตัวชี้วัดตามภารกิจยุทธศาสตร์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การตรวจประเมินในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจสอบข้อมูลของรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:วิเคราะห์สรุปผลข้อมูล
:15%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3596

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3596

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0898

ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (ผลผลิต) ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 66

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
63.60

100 / 100
3
66.34

0 / 0
4
66.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **