ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (กสภ.) : 08000000-3598

สำนักอนามัย : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

--นางสาวชนัญญา ติณรัตน์ โทร 02-2032869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

--จากข้อมูลรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5th by UNICEF พ.ศ. 2558- 2559) พบว่า แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวถึง 6 เดือน มีร้อยละ 23 แม่ที่สามารถให้นมแม่ได้ถึง 1 ปี มีร้อยละ 33 แม่ที่สามารถให้นมลูกได้ถึง 2 ปี มีอัตราร้อยละ 16 ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 การมีนโยบายที่เข็มแข็งและการออกกฎหมายที่ปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและพัฒนาการเด็ก และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกในประเทศไทยให้ได้ถึงอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2568 ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ตามที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้ในฐานะสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำนักอนามัย มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำนักอนามัยจึงจะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 -เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

--จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-19)

70.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 1-68 เรื่องขอความร่วมมือขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคสวบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และจัดส่งแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-09)

65.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายการอบรมเพื่อปะกอบการตั้งฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ผู้เข้าอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 146 คน เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-05)

50.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือส่งคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข และจัดทำหนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-20)

45.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดทำหนังสือคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-08)

40.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-17)

35.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมแบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-04)

30.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบตอบรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานวิทยากรเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน และประสานงานสถานที่ในการจัดอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผน จัดทำหลักสูตร และรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผน จัดทำหลักสูตร และรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร กำหนดการและสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบตอบรับ
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 4
:รวบรวมแบบตอบรับและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมอบรมฯและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฯ
:15%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 5
:จัดอบรมฯตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :29/02/2020
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลกาดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :01/03/2020
สิ้นสุด :31/07/2020
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :01/08/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3598

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3598

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0898

ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (ผลผลิต) ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 66.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **