ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ (กสภ.) : 08000000-3601

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเบญจญา วิบูลย์จันทร์ โทร. 02-2032869

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย โดยมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ โดยการใช้พลังจากเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ มีการประสานการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง กองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดให้มีโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ ขึ้น

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต้นแบบ 2. เพื่อสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 3. เพื่อพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. มีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้นแบบ 12 สาขา ใน 4 ระดับ คือ ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับชาติ 2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-11)

100.00

11/06/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว >> สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ - มีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้นแบบ 12 สาขา ใน 4 ระดับ คือ ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับชาติ - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง - งดกิจกรรมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และงดการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 (ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเห็นชอบให้งดการจัดกิจกรรม ตามหนังสือกองสร้างเสริมสุขภาพที่ กท 0706/876 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) >> ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ 1. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ ตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ประชาชนได้รับการดูแลตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน >> งบประมาณที่ได้รับ 2,246,600 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 940,265 บาท

** ปัญหาของโครงการ :งดกิจกรรมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และงดการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :งดกิจกรรมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และงดการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ covid-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-12)

75.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโล่รางวัลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-21)

75.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ดีเด่น ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-08)

70.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือวันอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-20)

60.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเสื้อสามารถที่มีสัญลักษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 72 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-09)

55.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเข็มเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ครบ 35 ปี 30 ปี 25 ปี 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-10)

50.00

10/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-13)

35.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดงานประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการประกวด คณะกรรมการตัดสิน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน ประสานงานกับสถานที่ สำหรับการจัดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูล เตรียมจัดกิจกรรมการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกิจกรรมสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต้นแบบ โดยจัดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น 12 สาขา ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข (68 แห่ง) และระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข (6 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติ ขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล ประสานงานจัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานครดีเด่น
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
:25%
เริ่มต้น :2019-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 3 ครั้ง
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การควบคุมกำกับ และการติดตามประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3601

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3601

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0901

ตัวชี้วัด : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.06

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
89.03

100 / 100
3
89.03

0 / 0
4
90.06

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **