ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น (กสภ.) : 08000000-3606

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจุฑาทิพ วงษ์สุวรรณ โทร 2740

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ เนื่องจากเป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่มีความรุนแรง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความสูญเสีย หากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การทำร้ายตนเองและฆ่าตัวตายในที่สุด เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวต่อการใช้ชีวิต มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล ความเครียด นำไปสู่โรคซึมเศร้า ขณะเดียวกันการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกรุงเทพมหานครในปี 2561 มีเพียงร้อยละ 33.10 ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนขาดความตระหนัก มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า คิดว่าเป็นแล้วหายเองได้และมีอคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช

08030000/08030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบริการ 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า 3. เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเกี่ียวกับปัญหาครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตตนเองและคนในครอบครัวได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๒ ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าผู้รับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารรสุข 68 แห่ง ให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า ซึ่งมีผู้รับบริการ จำนวน 5,374 คน พบกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า จำนวน 324 คน และกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลช่วยเหลือ จำนวน 324 คน (ข้อมูล ต.ค 62 ถึง ก.ค 63) โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึง 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-14)

90.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแล ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตครอบครัวและผู้รับบริการ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-14)

80.00

14/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตครอบครัวแก่ผู้รับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า ให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตครอบครัวแก่ผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับบริการน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้รับบริการน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-15)

70.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการให้คำปรึกษาครอบครัวแก่ผู้รับบริการและคัดกรองภาวะซึมเศร้า ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า

** ปัญหาของโครงการ :ยอดผู้รับบริการมีจำนวนลดลงเนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยอดผู้รับบริการมีจำนวนลดลงเนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-14)

60.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและติดตามกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตครอบครัวแก่ผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :จำนวนผู้รับบริการมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :จำนวนผู้รับบริการมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-10)

55.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการให้คำปรึกษาและติดตามผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า

** ปัญหาของโครงการ :ยอดผู้รับบริการเริ่มลดลง เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรนา

** อุปสรรคของโครงการ :ยอดผู้รับบริการเริ่มลดลง เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรนา

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเข้ารับบริการและดำเนินการติดตาทดูแลกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-06)

45.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเพื่อดูแลต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าในศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-12)

35.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการและดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้าแก่ผู้รับบริการ และติดตามกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเพื่อดูแล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-08)

25.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าที่พบ ติดตามต่อเนื่อง กรณีพบเสี่ยงซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินสภาพจิตใจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและให้คำปรึกษาการสื่อสารในครอบครัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่ผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-12)

8.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดกรองภาวะซึมเศร้าและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการคลินิกครอบครัวอบอุ่นในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดส่งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น ปีงบประมาณ 2563 ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งแนวทางการจัดบริการคลินิกครอบครัวอบอุ่น ปีงบประมาณ 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประเมินสภาพจิตใจผู้รับบริการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ให้คำปรึกษาหรือดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ ตามสภาพปัญหา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามรายกรณีแก่ผู้รับบริการ ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีในครอบครัว
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3606

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3606

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0905

ตัวชี้วัด : กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **