รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) : 0800-0905

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าในคลินิกครอบครัวอบอุ่นในศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งของสำนักอนามัย บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและให้บริการสุขภาพจิตครอบครัวแก่ผู้รับบริการ มีผู้รับบริการ 1,048 คน พบเสี่ยงภาวะซึมเศร้า จำนวน 93 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

– กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า หมายถึง ผู้รับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่นของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ของสำนักอนามัย คัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วย 2Q แล้วมีผลเป็นบวก – การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า หมายถึง การดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา เช่น การให้คำปรึกษา การส่งต่อเพื่อรักษา การเยี่ยมติดตาม เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้รับบริการคลินิกครอบครัวอบอุ่นเสี่ยงภาวะซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ หารด้วย จำนวนผู้รับบริการที่เสี่ยงภาวะซึมเศร้าทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๒ ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด