ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT) (กอพ.) : 08000000-3610

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรำไพ รอยเวียงคำ : 0 2860 8205

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การที่วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขเพราะการแพร่ระบาดของเอชไอวี ทำให้มีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย กอปรกับผู้ป่วยวัณโรคจำนวนหนึ่ง ไม่ทราบว่าตนเองกำลังป่วยเป็นวัณโรค จึงไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มและประชากรบางกลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค ในปี 2559 องค์การอนามัยโลกกำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์ วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี 2578 โดยประเทศไทยกำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ในการลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 มุ่งเน้น "ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม" สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาวัณโรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคเป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยในปี 2563 สำนักอนามัยได้การกำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานให้มีผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทตั้งแต่ร้อยละ 89 ขึ้นไป จึงมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค โดยนำแนวทางการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงหรือ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) มาเป็นกลวิธีในการดำเนินการคราบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

08100000/08100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาแนวทางระบบและกลไกในการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 2.เพื่อติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จของการควบคุมวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ≥ร้อยละ 89

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๒ ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ปี 2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 760 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 688 คน คิดเป็นร้อยละ 90.53 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-07)

98.00

7/8/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 557 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 511 คน คิดเป็นร้อยละ 91.74 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-17)

95.00

17/7/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 559 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 511 คน คิดเป็นร้อยละ 91.41 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 63 - จัดประชุมผู้ประสานงานวัณโรค วันที่ 8 - 9 ก.ค. 63 ประกอบด้วย ศบส. 5, 10, 14, 18, 34, 37 และ 43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-09)

90.00

9/7/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 559 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 509 คน คิดเป็นร้อยละ 91.06 - จัดอบรมผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของ ศบส. 29, 15, 39 40, 65, 67 และ 47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-18)

85.00

18/6/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 559 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 509 คน คิดเป็นร้อยละ 91.06 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-08)

80.00

8/6/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 559 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 503 คน คิดเป็นร้อยละ 89.98 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 63 จัดประชุมผู้ประสานงานวัณโรค 29 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-18)

75.00

18/5/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 559 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 499 คน คิดเป็นร้อยละ 89.27 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-08)

70.00

8/5/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-3/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 559 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 498 คน คิดเป็นร้อยละ 89.09 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 326 คน คิดเป็นร้อยละ 88.83 ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 325 คน คิดเป็นร้อยละ 88.56 ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 29 ช่วง นุชเนตร วันที่ 17 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-18)

55.00

18/3/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 311 คน คิดเป็นร้อยละ 84.74 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 8 บุญรอด รุ่งเรือง วันที่ 10 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 311 คน คิดเป็นร้อยละ 84.74 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 41 คลองเตย วันที่ 19 ก.พ. 63 และ ศบส. 16 ลุมพินี วันที่ 26 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 310 คน คิดเป็นร้อยละ 84.47 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 23 สี่พระยา วันที่ 13 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-06)

40.00

6/2/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 367 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 301 คน คิดเป็นร้อยละ 82.02 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 4 ดินแดง วันที่ 23 ม.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 48 นาควัชระอุทิศ วันที่ 31 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1-2/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 365 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 293 คน คิดเป็นร้อยละ 80.27 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 43 มีนบุรี วันที่ 9 ม.ค. 63 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 15 ลาดพร้าว วันที่ 14 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

9/1/2563 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 188 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 82.98

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : - ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1 / 2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 188 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.91 - นิเทศคลินิกวัณโรค ศบส. 3 บางซื่อ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท รอบ 1/2562 จำนวนคนไข้ที่นำมาประเมิน จำนวน 188 คน มีผลสำเร็จของการรักษา จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 81.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : เก็บรวบรวมผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของสำนักอนามัย โดยคิดจากจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่นำมาประเมินในรอบที่ 1 / 2562 จำนวน 188 คน มีผลสำเร็จจากการรักษา 151 คน คิดเป็นร้อยละ 80.32 นิเทศคลินิกวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : - ข้อมูลกิจกรรมการรักษา วัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงของรอบ 1/2562 มีผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยทุกประเภท (All form) คือ 79.26 โดยดึงข้อมูลจากโปรแกรม NTTP ณ วันที่ 7 พย. 2562 - ประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ศบส.28 กรุงธนบุรี วันที่ 8 พย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : - ข้อมูลกิจกรรมการรักษา วัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงของรอบ 1/2562 มีผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยทุกประเภท (All form) คือ 77.66 โดยดึงข้อมูลจากโปรแกรม NTTP ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - ประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ศบส.21 วัดธาตุทอง วันที่ 16 ตค.62 , ศบส.22 วัดปากบ่อ วันที่ 22 ตค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมติดตามผลการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (TB Meeting) ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมพยาบาลศูนย์กลางเครือข่ายคลินิกวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคที่บ้าน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามรวบรวมประเมินผลการดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3610

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3610

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 89

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 90.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.91

100 / 100
2
84.47

100 / 100
3
91.06

0 / 0
4
90.53

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **