รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์) : 0800-0915

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 89.0000

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 81.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.91
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรอบ 1/2562 จำนวนผู้ป่วยที่นำมาประเมิน 188 คน มีผลการรักษาสำเร็จ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.91

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ป่วยวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดทั้งผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ทั้งผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลของสำนักอนามัยจากรายงานการขึ้นทะเบียนรักษา (TB03) ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) เกณฑ์การรักษา - สมัครใจเข้ารับการรักษา - รับรักษาทั้งมีสิทธิการรักษาและไร้สิทธิการรักษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาสำเร็จ X 100 ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๒ ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด