ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) (กอพ.) : 08000000-3611

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววัชรินทร์ ฐิติสิทธิกร 0 2860 8205

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลจากกลุ่มงานวัณโรค กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ที่เก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 96 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราความสำเร็จของการรักษา (Success Rate)ภาพรวมกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2557 ,2558, 2559, 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 79.30, 79.92, 79.04, 77.99 และ 77.72 และอัตราการโอนออก (Transfer Out Rate) คิดเป็นร้อยละ 4.87, 4.96, 4.68, 4.40 และ 2.19 และอัตราการขาดยา (Defaulted Rate) ของผู้ป่วยวัณโรค คิดเป็นร้อยละ 10.63, 10.98, 11.27, 9.96 และ 7.90 ตามลำดับ ซึ่งค่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ให้มีผลสำเร็จของการรักษามากกว่าร้อยละ 85 อัตราการขาดยาและการโอนออกต้องเป็นศูนย์ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและทีมงาน ให้มีการเพิ่มผลสำเร็จของการรักษา โดยการลดปัญหาการขาดยาก่อนรักษาครบ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัยจึงได้จัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center)ระหว่างสถานพยาบาลในทุกสังกัดในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยวัณโรค ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการการรักษา ญาติผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและศักยภาพของสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานสามารถรวบรวมปัญหาและติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงนำไปสู่แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการจัดตั้งศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) ขึ้น

08100000/08100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อลดอัตราการโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค

เป้าหมายของโครงการ

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ≥ร้อยละ 89

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๒ ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 651 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 595 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 13 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-07)

98.00

7/8/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 626 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 574 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 39 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 13 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-17)

95.00

17/7/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 585 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 536 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 33 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 16 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-09)

90.00

9/7/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 567 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 523 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 28 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 16 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-18)

85.00

18/6/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 534 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 495 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 23 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 16 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-08)

80.00

8/6/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 506 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 468 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 23 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 15 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-18)

75.00

18/5/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 12 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 475 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 440 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 23 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 12 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-08)

70.00

8/5/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 เมษายน 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 451 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 412 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 28 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 11 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-17)

65.00

17/4/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 10 เมษายน 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 424 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 370 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 11 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 402 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 360 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 31 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 11 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-18)

55.00

18/3/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 355 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 313 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 35 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 7 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 5 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 330 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 285 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 39 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 6 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-19)

45.00

19/2/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 310 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 276 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 28 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 6 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-06)

40.00

6/2/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 264 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 232 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 29 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 3 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 235 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 193 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 41 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-09)

30.00

9/1/2563 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 213 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 172 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 40 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค. 62 - 9 ธค.62 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 175 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 145 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 29 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-09)

20.00

9/12/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค.62-30 พย.62 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 145 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 113 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 31 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้นจำนวน 110 ราย 1.จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 59 ราย 2.จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 50 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3.จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 1 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค. 62 - 6 พย. 62 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 90 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 47 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 43 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : ผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งต่อตั้งแต่ 1 ตค.62-28 ตค.62 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งสิ้น จำนวน 65 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อถึงปลายทาง จำนวน 33 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 32 ราย (ยังไม่ถึงวันนัด) 3. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ถึงปลายทาง จำนวน 0 ราย (ติดต่อไม่ได้/เสียชีวิต/ย้ายที่อยู่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดทุกปี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างศบส.และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวม ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3611

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3611

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0915

ตัวชี้วัด : ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ≥ร้อยละ : 89

ผลงานที่ทำได้ ≥ร้อยละ : 90.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(≥ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.91

100 / 100
2
84.47

100 / 100
3
91.06

0 / 0
4
90.53

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **