ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กคร.) : 08000000-3613

สำนักอนามัย : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางวิไลรัตน์ สุจริตชาติ โทร 02 203 2890

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขนับเป็นภัยที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ การวางมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อม และจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคมีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้เร็วมากขึ้น อันเนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศจึงมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะประสบสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขด้านโรคติดต่อ อันมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงเฉียบพลัน และอาจเกิดการระบาดของโรคที่แพร่กระจาย ในอดีตกรุงเทพมหานครได้ประสบกับการระบาดของโรคติดต่อมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคประจำถิ่น เช่น โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น โรคคอตีบ โรคไอกรนและโรคหัด รวมไปถึงโรคติดต่ออันเป็นโรคประจำถิ่นของต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและนำเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครผ่านการเดินทาง เช่น โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้กาฬหลังแอ่น

08080300/08080300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ด้านระบาดวิทยาสามารถปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสอบสวนและ ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ข้าราชการมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในเครือข่ายงานควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย วิทยากรวันละไม่เกิน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน 2. จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 160 คน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – อาวุโส ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 14 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวัน บุคลากรของกองควบคุมโรคติดต่อและศูนย์บริการสาธารณสุขต้องปฏิบัติงานในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนและควบคุมโรค ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งวิทยากรทุกท่านมีภารกิจปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานไม่พร้อมที่จะเป็นวิทยากรให้กับสำนักอนามัยได้ นอกจากนี้สถานที่จัดประชุมในโรงแรมปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) อีกทั้งประเทศไทยยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดด (exponential) อันอาจใช้เวลาในการควบคุมโรคให้อยู่ในภาวะปกติอย่างน้อย 6 เดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม -จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม -จัดทำกำหนดการและประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม -จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-27)

53.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2. จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-01-15)

13.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-12-25)

13.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-11)

5.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-11)

5.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุม/ปรึกษาหารือทีมงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอรับรองหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งการประชุม/อบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสาน/บันทึกเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ขอยืมเงินทดรองใช้ในราชการค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารการประชุมสำหรับผู้เข้าอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในเครือข่ายงานควบคุมโรค
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมซ้อมแแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ประเมินและสรุปผลการอบรมเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3613

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3613

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0916

ตัวชี้วัด : อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 ของ 5 ปีย้อนหลัง : 80

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 ของ 5 ปีย้อนหลัง : 46.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 ของ 5 ปีย้อนหลัง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.49

100 / 100
2
18.27

100 / 100
3
26.74

0 / 0
4
46.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **