ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กคร.) : 08000000-3614

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ จึงต้องป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ที่อาจทำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้หวัดนก กองควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ การวางแผนในการป้องกัน ควบคุมโรค และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยดำเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

08080200/08080200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย - เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน - ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วย-มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน - บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ทุกคน - ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ - ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) - โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตัวชี้วัดคือร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 83.6 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วิธีคำนวณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน * 100/จำนวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน 77,800 คน *100/93,020 คน = 83.6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส. 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-18)

50.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส. 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.กองควบคุมโรคติดต่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ศบส. 2.ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นรายบุคคลผ่านโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-30)

7.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-15)

5.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม และสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-11)

4.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-25)

2.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-11)

2.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :จะเริ่มดำเนินกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอรับการสนับสนุนวัคซีน จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3614

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3614

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
83.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **