ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข (กพส.) : 08000000-3617

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญจน์นาริศา สุขสวัสดิ์ โทร 02-2463904 ต่อ 46

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับประเทศ มีเป้าหมายที่สำคัญคือมีระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับทุกคน ตามยุทธศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายและ ความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทางสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข มีมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นและสามารถได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก จึงได้มอบหมายให้กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดทำโครงการ การพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการ-สาธารณสุข สำนักอนามัย ให้บริการที่มีคุณภาพครบวงจร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

เป้าหมายของโครงการ

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

8/9/2563 : ในเดือนกันยายน 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข(Focus) ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61, 68, 60, 40, 64 และ 21 โดยจะดำเนินการตรวจเยี่ยมแล้วเสร็จในวันที่ 18 กันยายน 2563 ตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-21)

97.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศบส.7, 58 และ 66 : กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว ในเดือนสิงหาคม 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้เข้าเยี่ยม Focus ศบส. 62 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก โดยศูนย์บริการสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป : กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-10)

97.00

10/8/2563 : ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศบส.7, 58 และ 66 : กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว เดือนสิงหาคม 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการเยี่ยม Focus ศบส. 62 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก โดยศูนย์บริการสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป : กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 :ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศบส.7, 58 และ 66 : กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเยี่ยม Accreditation Re - accreditation และ Surveillance ศบส. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศบส. 62, 68, 58, 21, 66, 39, 7 และ 50 และเดือนกรกฎาคม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีกำหนดการเยี่ยมเพื่อ Re – accreditation ศบส. 9 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก โดยศูนย์บริการสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป : กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ Covid19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์ Covid19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-14)

95.00

14/7/2563 : ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศบส.7, 58 และ 66 : กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว เดือนมิถุนายน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเยี่ยม Accreditation Re - accreditation และ Surveillance ศบส. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศบส. 62, 68, 58, 21, 66, 39, 7 และ 50 และเดือนกรกฎาคม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีกำหนดการเยี่ยมเพื่อ Re – accreditation ศบส. 9 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก โดยศูนย์บริการสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ได้รับอนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป : กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/6/2563 : ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศบส.7, 58 และ 66 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 โดยกิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยในเดือนมิถุนายน ศบส.จำนวน 8 แห่ง ได้รับการเยี่ยม Accreditation กำหนดการเยี่ยม Re - accreditation และกำหนดการเยี่ยม Surveillance โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้แก่ ศบส. 62, 68, 58, 21, 66, 39, 7 และ 50 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก โดยศูนย์บริการสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิค19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 จึงขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิค19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 จึงขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิค19 การประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 จึงขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย การเยี่ยม Accreditation ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 การเยี่ยม Re - accreditation ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39, 62 และ68 การเยี่ยม Surveillance ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7, 58 และ 66 ดำเนินการการเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-09)

80.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ภายในเดือนมิถุนายนนี้ มีกำหนดการเยี่ยม Accreditation ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 และ 50 กำหนดการเยี่ยม Re - accreditation ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9, 39, 62 และ68 กำหนดการเยี่ยม Surveillance ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7, 58 และ 66 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก ในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับในระยะที่ 2 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิค19 จึงดำเนินการได้แค่ครึ่งหนึ่ง(ตั้งแต่เดือนกุมภ่พันธ์ ถึง มีนาคม 2563) หลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปได้ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ...สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ มีกำหนดการเยี่ยม Accreditation ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4, 29, 35, 38 และ 60 กำหนดการเยี่ยม Re - accreditation ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9, 40 และ 61 และกำหนดการเยี่ยม Pre-Survey ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ทำให้ สรพ.เข้าเยี่ยมศบส.ได้ลำบากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน โดยดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการ สาธารณสุข 2.1 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : โครงการ การพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 23 แห่ง สมัครขอเข้ารับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ซึ่งได้กำหนดการเยี่ยมศบส.ในเดือน มีนาคม ดังนี้ Pre survey 2 แห่ง วันที่ 18 มี.ค.63 ศบส. 50บึงกุ่ม, 20 มี.ค.63 ศบส 29 ช่วง นุชเนตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-02-27)

31.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก การประชุมพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานสูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : ดำเนินการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการร่าง TOR ในการจ้างที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-27)

13.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการประเมิน/รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการประเมิน/รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง
:25%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประชุมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประชุมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3617

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3617

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0919

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ศูนย์บริการสาธารณสุข : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ศูนย์บริการสาธารณสุข)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **