ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข (กพส.) : 08000000-3617

สำนักอนามัย : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวกัญจน์นาริศา สุขสวัสดิ์ โทร 02-2463904 ต่อ 46

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับประเทศ มีเป้าหมายที่สำคัญคือมีระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับทุกคน ตามยุทธศาสตร์ เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล จึงเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายและ ความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทางสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข มีมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นและสามารถได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก จึงได้มอบหมายให้กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดทำโครงการ การพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการ-สาธารณสุข สำนักอนามัย ให้บริการที่มีคุณภาพครบวงจร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

เป้าหมายของโครงการ

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : โครงการ การพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (TOR) ในการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 23 แห่ง สมัครขอเข้ารับการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ซึ่งได้กำหนดการเยี่ยมศบส.ในเดือน มีนาคม ดังนี้ Pre survey 2 แห่ง วันที่ 18 มี.ค.63 ศบส. 50บึงกุ่ม, 20 มี.ค.63 ศบส 29 ช่วง นุชเนตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-02-27)

31.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานสูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : ดำเนินการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา และตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการร่าง TOR ในการจ้างที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-27)

13.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และแผนการใช้เงินงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การจ้างที่ปรึกษา (TOR)
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 3
:ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการประเมิน/รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการประเมิน/รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แห่ง
:25%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :31/08/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก จำนวน 15 แห่ง จำนวน 4 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประชุมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประชุมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)
:5%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/03/2020
ขั้นตอน 7
:เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :01/04/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3617

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3617

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0919

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ศูนย์บริการสาธารณสุข : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ศูนย์บริการสาธารณสุข)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **