ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อการขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 (สชส.) : 08000000-3618

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกรรณิกา เจียมจิรอนันต์ สชส.สนอ. โทร 0 2294 2907 ต่อ 18

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขมีห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ๑๕ ๒๑ ๒๔ ๒๗ ๒๙ ๔๐ และ ๔๓ ที่เป็นเครือข่ายในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง การให้บริการของห้องปฏิบัติการเครือข่ายเหล่านี้มีความจำเป็นต้องมีคุณภาพมาตรฐานการบริการเช่นกัน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ และยอมรับเชื่อถือต่อผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ว่าจะมีความถูกต้อง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาโรค ติดตามการรักษา ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรค มาตรฐานและคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย นับว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้แก่กลุ่มประเทศที่มีบริบทใกล้เคียง ได้รับการยอมรับจาก WHO และ CDC ให้นำมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รูปแบบการพัฒนา การตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ผลการดำเนินการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประเทศอื่นๆ หลายประเทศ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนฉบับปัจจุบันคือ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO 15189 ที่เป็นมาตรฐานงานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล ดังนั้นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ย่อมได้รับความเชื่อถือว่ามีมาตรฐานและเป็นการประกันคุณภาพแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขจึงเห็นควรสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายเหล่านี้ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐ จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานเพื่อการขอรับรองมาตรฐานนี้ โดยจะเริ่มนำร่องที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ และ ๒๙ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากร คือ มีเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จากนั้นจึงจะขยายการขอรับรองมาตรฐานต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีความพร้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพการบริการห้องปฏิบัติการสังกัดสำนักอนามัยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

08890000/08890000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อการขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐ ของห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ และ ๒๙ ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานจากศูนย์บริการสาธารณสุข

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐ ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ และ ๒๙ จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-12)

100.00

12/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 20 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 20 7. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 8. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 7. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 8. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 85//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-13)

85.00

13/7/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 7. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 8. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 85//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-20)

75.00

20/06/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 7. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 75//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-11)

75.00

11/06/2563 : 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 15 7. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 75//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-12)

60.00

12/5/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 60//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-04-21)

57.00

21/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 57//

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักงานชันสูตรสาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 29 ได้ ทำให้ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ได้มีการตรวจติดตามภายในผ่านระบบสารสนเทศแทน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลาในแผนปฏิบัติการได้//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-11)

50.00

11/4/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-10)

50.00

10/3/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 50//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-22)

47.00

22/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 47//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-13)

47.00

13/2/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 47//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-22)

44.00

22/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 44//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-11)

44.00

11/1/2563 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 44//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-22)

40.00

22/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 40//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-12)

40.00

12/12/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 3. สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 10 4. อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดนโยบายคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 40//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 2.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ//

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 29
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 29
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:กำหนดนโยบายคุณภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารคุณภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ประกาศใช้ระบบคุณภาพ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามมาตรานงานเทคนิคการแพทย์ โดยห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:ตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข โดยคณะตรวจติดตามภายในของสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:ทบทวนแก้ไขตามที่ผู้ตรวจประเมินให้คำแนะนำ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:การขอการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3618

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3618

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0919

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ศูนย์บริการสาธารณสุข : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ศูนย์บริการสาธารณสุข)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **