ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรรม.... ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (กพส.) : 08000000-3622

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจิราพัชร แสงศรีจันทร์ โทร 02-2763904 ต่อ 46

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้ดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแม่บทการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ระยะ ๕ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) มีศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องในการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้าย จำนวน ๑3 แห่ง และนำไปใช้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายที่บ้าน (Home-based Care) และมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ายังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องของบุคลากร องค์ความรู้ ทักษะและรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายไม่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเดียวกัน กองการพยาบาลสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายจนนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและผู้สูงอายุจากอาการรบกวนต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเสียชีวิตอย่างสงบ

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและครอบครัว 2. เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน

เป้าหมายของโครงการ

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายงานผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน โดยส่งมาจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-10)

95.00

10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ดำเนินการส่งรายงานผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน มายังกองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ให้ดำเนินการประเมินผลและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อรวบรวมและประเมินผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/6/2563 : 22/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ได้รับการอนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงได้ขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และส่งรายงานผลการติดตามเยี่ยมฯ ให้กองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อประเมินผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-22)

95.00

22/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงได้ขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และส่งรายงานผลการติดตามเยี่ยมฯ ให้กองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อประเมินผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-09)

80.00

9/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ และได้ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน” เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอดำเนินการกำหนดวันจัดกิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และรอรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative patient) ที่มีPPSV<30% ของแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เพื่อดำเนินการและนำมานำเสนอในกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-31)

56.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ จัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดำเนินการ ประสานทีมวิทยากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-01-28)

53.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Sustainable Palliative Care: การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองสู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย"

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-12-09)

47.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอรายงานการประชุม และส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-27)

45.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประชุมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย" ซึ่งได้จัดกิจกรรมแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-08)

40.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ขออนุมัติเงินงวด และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์ บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย”

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-25)

2.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการฯ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์ บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย”
:35%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Palliative Care : การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคอง สู่ความยั่งยืน”
:35%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้ายของศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3622

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3622

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0921

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.34

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.57

100 / 100
2
86.50

100 / 100
3
92.93

0 / 0
4
92.34

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **