ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3624

สำนักอนามัย : (2563)

97

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 97

นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ โทร.0 2580 0955

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบร้อยละ ๑.๙ ๑.๙ ๒.๖ ๒.๕ และ ๒.๑ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๗๐๙.๐ ๖๘๘.๘ ๖๗๘.๑ ๑,๐๑๕.๒ และ ๔๖๗.๒ ตามลำดับ และพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (๑,๗๐๘.๘ ๑,๖๘๕.๖ ๑,๘๓๘.๔ ๑,๑๓๐.๓ และ ๑,๓๕๘.๖ ตามลำดับ) แต่กรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งการกระจายสินค้า แหล่งวัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทาง การผลิตวัตถุดิบอาหารซึ่งคือต้นน้ำของอาหารเป็นขั้นตอนการผลิตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้แหล่งจำหน่ายอาหารซึ่งก็คือปลายทางของอาหารก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครยังคงพบความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ในวัตถุดิบอาหาร จึงได้ดำเนินการกิจกรรมการเฝ้าระวังแลประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย) -//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต-//-

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่าย ณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท อาหารริมบาทวิถี และโรงเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยร้อยละ ๙๕ ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ และร้อยละ ๗๘ ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-09)

97.00

9/9/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 6,098,884.58 บาท บาท คงเหลือ 4,480,485.42 บาท) (97%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 868,535 บาท บาท คงเหลือ 4,213,965 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน ผลการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 3,201 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 105 ตัวอย่าง หมายเหตุ ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและตรวจรับ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2563 โดยกองสุขาภิบาลอาหารได้ทำหนังสือขอกันเงินเหลื่อมปีถึงเลขานุการสำนักอนามัย ที่ กท 0714/996 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โดยคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินภายในเดือน ตุลาคม 2563 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (56,420 บาท) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 15,270 บาท คงเหลือ 41,150 บาท คืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว สุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 15,270 บาท และคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท)(100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,977,250 บาท บาท คงเหลือ - บาท) 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 203,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 192,500 บาท คงเหลือ 11,000 บาท) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-14)

93.00

14/8/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 5,525,227.58 บาท บาท คงเหลือ 5,054,142.42 บาท) (92%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 868,535 บาท บาท คงเหลือ 4,213,965 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 2,921 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 85 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (56,420 บาท) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บ ตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท)(86%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,403,593 บาท บาท คงเหลือ 573,657 บาท) 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 203,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 192,500 บาท คงเหลือ 11,000 บาท) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-06)

92.00

6/8/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 5,525,227.58 บาท บาท คงเหลือ 5,054,142.42 บาท) (92%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 868,535 บาท บาท คงเหลือ 4,213,965 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 2,921 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 85 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (56,420 บาท) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บ ตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท)(86%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,403,593 บาท บาท คงเหลือ 573,657 บาท) 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 203,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 192,500 บาท คงเหลือ 11,000 บาท) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-07-16)

91.00

16/7/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 5,525,227.58 บาท บาท คงเหลือ 5,054,142.42 บาท) (91%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 868,535 บาท บาท คงเหลือ 4,213,965 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 2,536 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 85 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (56,420 บาท) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บ ตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท)(86%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,403,593 บาท บาท คงเหลือ 573,657 บาท) 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 203,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 192,500 บาท คงเหลือ 11,000 บาท) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-08)

90.00

8/7/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 5,525,227.58 บาท บาท คงเหลือ 5,054,142.42 บาท) (90%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 868,535 บาท บาท คงเหลือ 4,213,965 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 2,536 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 85 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (56,420 บาท) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บ ตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท)(86%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,403,593 บาท บาท คงเหลือ 573,657 บาท) 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (งบที่ได้รับ 203,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 192,500 บาท คงเหลือ 11,000 บาท) -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-06-18)

88.00

18/06/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 4,389,242.58 บาท บาท คงเหลือ 6,190,127.42 บาท) (88%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป - บาท บาท คงเหลือ 5,082,500 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 2,137 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 51 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,328,643 บาท บาท คงเหลือ 648,607 บาท) (84%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) (100%) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-06-05)

86.00

5/6/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท เป็นเงินที่ใช้ไป 4,173,092.58 บาท คงเหลือ 6,406,277.42 บาท) (86%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 2,137 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 51 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 3,112,493 บาท บาท คงเหลือ 864,757 บาท) (78%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (งบที่ได้รับ 855,000 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 642,934.58 บาท บาท คงเหลือ 212,065.42 บาท) (100%) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-18)

85.00

18/5/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท เป็นเงินที่ใช้ไป 2,053,934 บาท คงเหลือ 8,525,436 บาท) (85%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ (งบประมาณที่ได้รับ 5,082,500 บาท) 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 1,436 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 20 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 1,636,269 บาท บาท คงเหลือ 2,340,981 บาท) (40%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่าย 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ตรวจรับ/ส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-05-08)

83.00

8/5/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท เป็นเงินที่ใช้ไป 2,053,934 บาท คงเหลือ 8,525,436 บาท) (83%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 1,436 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 20 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 1,636,269 บาท บาท คงเหลือ 2,340,981 บาท) (40%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการผลิตของที่ระลึกฯ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการผลิตเสื้อเครื่องแบบ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-04-16)

82.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท เป็นเงินที่ใช้ไป 2,053,934 บาท คงเหลือ 8,525,436 บาท) (82%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 1,436 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 20 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ) (งบประมาณที่ได้รับ 56,420 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไป 12,965 บาท คงเหลือ 43,455 บาท) (23%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (งบที่ได้รับ 3,977,250 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 1,636,269 บาท บาท คงเหลือ 2,340,981 บาท) (40%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (งบที่ได้รับ 404,700 บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 404,700 บาท คงเหลือ - บาท) (100%) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการผลิตของที่ระลึกฯ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการผลิตเสื้อเครื่องแบบ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-08)

80.00

8/4/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (80%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน จำแนกเป็นดังนี้ - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.1-2.1.6 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 1,436 ตัวอย่าง (จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 3,200 ตัวอย่าง) - ตรวจวิเคราะห์ฯ ตามข้อ 2.1.7 โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 20 ตัวอย่าง 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน 12,965 บาท 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการผลิตของที่ระลึกฯ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการผลิตเสื้อเครื่องแบบ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-17)

70.00

17/3/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (70%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน (โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 953 ตัวอย่าง จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 2,800 ตัวอย่าง) และส่งผลการตรวจวิเคราะห์ฯ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารมายังกองสุขาภิบาลอาหาร 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - อยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ไขรูปแบบ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-06)

62.00

6/3/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (62%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน (โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 545 ตัวอย่าง จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 2,800 ตัวอย่าง) และส่งผลการตรวจวิเคราะห์สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-19)

60.00

19/2/2563 : อกิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (60%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามแผน (โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว จำนวน 545 ตัวอย่าง จากจำนวนตัวอย่างที่ต้องสุ่มเก็บทั้งสิ้น 2,800 ตัวอย่าง) และส่งผลการตรวจวิเคราะห์สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-02-04)

54.00

4/2/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (50%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-01-20)

52.00

20/1/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (52%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-09)

50.00

9/1/2563 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (50%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) ลงนามในสัญญากับบริษัทบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯให้กับสำนักงานเขต 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุฯ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ/ส่งมอบตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-19)

22.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-06)

22.00

6/12/2562 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (22%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (20%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-08)

11.00

8/11/2562 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (10%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณายื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง และขออนุมัติงบประมาณ 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติงบประมาณ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติงบประมาณ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ (งบประมาณที่ได้รับ 10,579,370 บาท) (10%) 2.1 ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 2.1.1 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 2,800 ตัวอย่าง (3,920,000 บาท) 2.1.2 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ จำนวน 100 ตัวอย่าง (400,000 บาท) 2.1.3 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 50 ตัวอย่าง (100,000 บาท) 2.1.4 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสียในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (120,000 บาท) 2.1.5 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอาหาร จำนวน 50 ตัวอย่าง (42,500 บาท) 2.1.6 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหาร จำนวน 100 ตัวอย่าง (200,000 บาท) 2.1.7 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ (300,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำแผน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณายื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 2.1.8 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร (61,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำแผนการเก็บตัวอย่าง และขออนุมัติงบประมาณ 2.2 ค่าวัสดุ 2.2.1 ค่าซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ (3,977,250 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติงบประมาณ 2.2.2 ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ (404,700 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติงบประมาณ 2.3 ค่าจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 6 กลุ่มเขต (855,000 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.4 จ้างจัดทำเสื้อเครื่องแบบ (เสื้อกาวน์) จำนวน 550 ตัว (203,500 บาท) - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-23 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-23 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-05 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักงานเขตดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมรายงานประเมินผลและสรุปการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3624

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3624

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0923

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
98.43

100 / 100
3
97.59

0 / 0
4
97.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **