ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กสอ.) : 08000000-3625

สำนักอนามัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ โทร.0 2580 0955

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนหันมานิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทำให้จำนวนสถานประกอบการอาหารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเกิดเป็นแหล่งชุมนุมของการจำหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยได้ตระหนักถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานที่ กระบวนการเตรียม ประกอบปรุง และการจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร -//-

08960000/08960000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินกิจกรรมเขตอาหารปลอดภัยด้านการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน-//-

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมเขตอาหารปลอดภัยด้านการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำครอบคลุมสถานประกอบการอาหารทุกประเภท การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การพัฒนาย่านอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ สำนักงานเขต -//-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-25)

100.00

25/10/2562 : กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ตัดโอนเงินให้เขต) (งบประมาณที่ได้รับ 4,584,000 บาท) (100%) - ตัดโอนเงินให้ 50 เขต จัดสรรเงินให้สำนักงานเขตเป็นค่าตัวอย่างอาหาร ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ค่าดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และค่าดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่จัดสรรคให้สำนักงานเขต และสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการตามตารางจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้ว -//-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-//-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-//-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำตารางจัดสรรงบประมาณให้ 50 สำนักงานเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อทราบตัวชี้วัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลการดำเนินงานของ 50 สำนักงานเขตและกองสุขาภิบาลอาหาร
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3625

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3625

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0924

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **