ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ (สสธ.) : 08000000-3631

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายบุญชัย ผณินทรารักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มียาต้านจุลชีพตกค้างสูงเกินค่าความปลอดภัยสำหรับการบริโภคจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสารต้านจุลชีพเข้าไปในร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคได้ ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารต้านจุลชีพชนิดนั้นๆ และขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน ยาต้านจุลชีพบางอย่างสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้และจะแสดงอาการเป็นพิษเมื่อปริมาณที่สะสมไว้ที่ละน้อยๆนั้นสูงพอ ผลเสียที่เกิดจากยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคที่พบ ได้แก่ ทำให้เกิดการแพ้ (hypersensitivity effect) โดยยาบางชนิดอาจโน้มนำก่อให้เกิดมะเร็งได้ และทำให้เชื้อบางชนิดดื้อต่อยา...//

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์...//

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจยาต้านจุลชีพตกค้าง (output = 1,400 ตัวอย่าง) - ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง (outcome = 85)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๒ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-07)

100.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 1,400 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,000 ตัวอย่าง ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 149 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 148 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 119.70 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,041 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 7 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.33 ผลการดำเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายกำหนด เป้าหมายกำหนดตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้าง จำนวน 1,000 ตัวอย่าง สามารถดำเนินการตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้าง จำนวน 1,197 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.86 (2020-07-20)

74.86

2020-7-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 1,400 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,000 ตัวอย่าง ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 135 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 133 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 2 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 1,048 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 74.86 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,041 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 7 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.33...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.86 (2020-07-09)

74.86

2020-7-9 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 1,400 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,000 ตัวอย่าง ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 135 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 133 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 2 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 1,048 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 74.86 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1,041 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 7 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.33...//

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 1. การดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงการติดเชื้อและอาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบการจากตลาดต่าง ๆ เข้าสู่ประชาชน 2. มีข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้ที่อยู่บริเวณสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อส้ตว์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเลื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.21 (2020-06-22)

65.21

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 1,400 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 1,000 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 913 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 65.21 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 908 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.45...//

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 1. การดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงการติดเชื้อและอาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบการจากตลาดต่าง ๆ เข้าสู่ประชาชน 2. มีข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้ที่อยู่บริเวณสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อส้ตว์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเลื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.21 (2020-06-09)

65.21

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 110 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 110 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 913 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 65.21 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 908 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.45...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.15 (2020-05-20)

58.15

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บตัวยอ่ย่างเนื้อสัตว์ในเดือนเมษายน 2563 ได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 803 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.36 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 798 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.38...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.15 (2020-05-08)

58.15

2020-5-8 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผลการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 803 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.36 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 798 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.38...//

** ปัญหาของโครงการ :ผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) - การดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงและอาจไม่สามารถเลี่ยงการติเชื้อและอาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบการจากตลาดต่าง ๆ เข้าสู่ประชาชน - มีข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้ที่อยู่บริเวณสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ติดเชื้อและเสียชีวิตากการติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 การดำเนินการเก็บตัวอย่างในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ขึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.36 (2020-04-20)

57.36

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 133 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 133 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 803 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.36 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 798 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.38...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.36 (2020-04-09)

57.36

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 133 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 133 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 803 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.36 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 798 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.38...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.86 (2020-03-23)

47.86

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 146 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 146 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 670 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.86 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 665 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.25...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.86 (2020-03-09)

47.86

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 146 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 146 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 670 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.86 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 665 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 5 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.25...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.43 (2020-02-20)

37.43

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 99 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 96 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 3 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 524 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.43 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 520 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 4 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.24...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.43 (2020-02-07)

37.43

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 99 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 96 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 3 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 524 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.43 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 520 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 4 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.24...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.28 (2020-01-20)

29.28

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 122 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 410 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.28 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 409 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.76...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.28 (2020-01-08)

29.28

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์การตรวจ 122 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 410 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.28 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 409 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 1 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 99.76...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.50 (2019-12-20)

20.50

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 287ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.50 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 287 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 100...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.50 (2019-12-09)

20.50

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 287ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.50 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 287 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 100...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.14 (2019-11-19)

10.14

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.14 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 100...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.14 (2019-11-08)

10.14

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ประำจำเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จำนวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตวจหายาต้านจุลชีพตกค้างรวมทั้งสิ้น 142 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.14 (ผ่านเกณฑ์การตรวจ 142 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ 0 ตัวอย่าง) ตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้างคิดเป็นร้อยละ 100...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเนื้อสัตว์ในสถานจำหน่าย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอนแนะในการแก้ไขปรับปรุงตามหลักสุขศาสตร์เนื้อสัตว์ และสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์พร้อมทั้งทำการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3631

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3631

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0930

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
99.25

100 / 100
3
99.45

0 / 0
4
99.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **